33 605 IIB Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderstaand worden (relatief) omvangrijke slotwetmutaties per artikel toegelicht.

Artikel 2. Algemene Rekenkamer

De onderbesteding van € 701.000 over 2012 is veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering van diverse projecten en het lager uitvallen van geraamde uitgaven. Als voorbeelden daarvan kunnen worden genoemd de verbouwing van de Grootboekzaal in ons gebouw, die is uitgesteld tot 2013 en het niet doorgaan van een geplande internationale activiteit in Vietnam. Verschillende Europese aanbestedingen hebben geleid tot lagere uitgaven. Daarnaast speelt bij de kosten van drukwerk dat oplages zijn verminderd, dat veel rapporten intern geprint zijn en dat de kosten voor Tweede Kamerstukken lager zijn geworden.

Naar boven