33 605 F Jaarverslag en slotwet van het Diergezondheidsfonds

Nr. 2 RAPPORT BIJ HET JAARVERSLAG 2012 VAN HET DIERGEZONDHEIDSFONDS (F)

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 15 mei 2013

Hierbij bieden wij u het op 3 mei 2013 door ons vastgestelde «Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Diergezondheidsfonds (F)» aan.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris

OVER DIT FONDS

In dit rapport presenteren wij de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek1 naar het jaarverslag 2012 van het Diergezondheidsfonds (F).

In het Diergezondheidsfonds (DGF) verantwoordt de minister van Economische Zaken (EZ) de uitgaven en ontvangsten die samenhangen met maatregelen die zijn genomen om besmettelijke dierziekten te voorkomen en te bestrijden. Een deel van de uitgaven is bestemd om faciliteiten in stand te houden voor een snelle reactie op een uitbraak van een dierziekte.

Het DGF heeft geen eigen personeel. De uitvoering van de diverse taken en de verantwoordelijkheid voor het beheer zijn belegd bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het Ministerie van EZ. De Dienst Regelingen van het Ministerie van EZ voert de administratie van het DGF. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is verantwoordelijk voor de coördinatie en voor de afhandeling van verdenkingen en besmettingen van dierziekten in Nederland. Het beheer van het DGF is onderdeel van het Ministerie van EZ. Hierover rapporteren we in het betreffende rapport. Dit voorliggende rapport gaat alleen over de financiële informatie.

Diergezondheidsfonds in cijfers – realisatie 2012
 

Absoluut

% van totaal Rijk

Verplichtingen

€ 15,4 miljoen

0,01%

Uitgaven

€ 15,4 miljoen

0,01%

Ontvangsten

€ 12,6 miljoen

0,01%

FINANCIËLE INFORMATIE

Oordelen over de financiële informatie van het Diergezondheidsfonds (F)

In bijlage 1 lichten wij toe wat de verantwoordelijkheid is van de minister en van ons en welke werkzaamheden wij verricht hebben.

De op basis van deze werkzaamheden verkregen controle-informatie heeft ons tot het oordeel doen komen dat de in de financiële overzichten opgenomen financiële informatie deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften.

Daarnaast zijn wij van oordeel dat de in de financiële overzichten opgenomen verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten rechtmatig tot stand gekomen zijn.

Belangrijke fouten en onzekerheden op artikelniveau

Wij controleren ook op artikelniveau de deugdelijke weergave van de financiële informatie en de rechtmatigheid van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. Wij hebben hierbij geen belangrijke fouten of onzekerheden geconstateerd.

In bijlage 2 is het overzicht van de financiële informatie per begrotingsartikel opgenomen.

REACTIE MINISTER

De minister van Economische Zaken heeft op 24 april 2013 gereageerd op ons rapport. De reactie maakt deel uit van zijn reactie op ons rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van Economische Zaken en staat op onze website www.rekenkamer.nl.

De minister constateert: «U stelt vast dat het Jaarverslag 2012 van het Diergezondheidsfonds voldoet aan de daaraan te stellen eisen.»

De reactie gaf ons geen aanleiding tot een nawoord.

BIJLAGE 1 ACHTERGROND OORDELEN FINANCIËLE INFORMATIE

We hebben de financiële informatie in de volgende financiële overzichten van het jaarverslag 2012 van het Diergezondheidsfonds gecontroleerd:

  • a) de verantwoordingsstaat met toelichting;

  • b) de saldibalans met toelichting.

Verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken

Op grond van de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) dient de minister van EZ een jaarverslag en een saldibalans op te stellen, die voldoen aan de in de CW 2001 en in de daarop gebaseerde lagere regelgeving opgenomen eisen. Op grond van de CW 2001 dient de financiële informatie deugdelijk te zijn weergegeven en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften te zijn opgesteld.

De minister is ook verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten in de financiële overzichten. Deze verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten zijn rechtmatig als zij tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de doelomschrijving van de toepasselijke begrotingsartikelen, de toepasselijke begrotingswetten, andere wettelijke regelingen, overeenkomsten en beschikkingen. Voor verplichtingen, uitgaven en ontvangsten die gevoelig zijn voor misbruik en oneigenlijk gebruik dient de minister een toereikend beleid te voeren.

Verantwoordelijkheid van de Algemene Rekenkamer

Op grond van de CW 2001 is het de verantwoordelijkheid van de Algemene Rekenkamer om de financiële informatie in het jaarverslag en de departementale saldibalans te controleren en haar oordeel vast te leggen in een rapport.

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de INTOSAI Fundamental Auditing Principles and Guidelines. Deze Standaarden vereisen dat wij ethische voorschriften naleven en dat wij onze controle plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden gericht op het verkrijgen van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen die in de financiële overzichten zijn opgenomen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van onze oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de financiële overzichten afwijkingen van materieel belang bevatten die het gevolg zijn van fraude en corruptie of fouten. Bij het maken van deze risico-inschatting nemen wij de interne beheersing die relevant is voor het opmaken van de financiële overzichten in aanmerking. Wij richten ons op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van die interne beheersing.

In verband met het budgetrecht van de Staten-Generaal richt de Algemene Rekenkamer haar controle zo in dat zij in staat is fouten en onzekerheden van materieel belang op artikelniveau te rapporteren.

De controle van de Algemene Rekenkamer richt zich op:

  • de deugdelijke weergave van de financiële informatie en het voldoen aan de verslaggevingsvoorschriften;

  • de rechtmatigheid van de verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en de balansposten.

BIJLAGE 2 OVERZICHT PER BEGROTINGSARTIKEL


X Noot
1

Zie voor onze onderzoeksaanpak het rapport Staat van de rijksverantwoording 2012 en www.rekenkamer.nl.

Naar boven