33 601 EU-voorstel: Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening COM (2013) 133

Nr. 4 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2013

Hiermee meld ik u dat de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen bij het EU-voorstel voor een richtlijn maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer COM (2013) 133 vanwege het politieke belang van het voorstel.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en bijgaande conceptbrief aan de minister van Infrastructuur en Milieu ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.1

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Knops


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven