Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433590 nr. 11

33 590 Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID ARNO RUTTE

Ontvangen 1 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8a

  • 1. Onze Minister kan de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten verstrekt aan particulieren en die in een periode van 12 maanden drie maal artikel 8, eerste lid, heeft overtreden, de bevoegdheid ontzeggen tabaksproducten te verkopen vanaf de locatie waar bedoeld gedrag heeft plaatsgevonden.

  • 2. De ontzegging wordt opgelegd voor ten minste een week en ten hoogste 12 weken.

  • 3. Onze Minister is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van een krachtens dit artikel opgelegde ontzegging.

Toelichting

Indiener is van mening dat de naleving van de minimumleeftijd door verstrekkers van tabaksproducten verbeterd moet worden. Met dit amendement wordt een extra sanctiemogelijkheid gecreëerd wanneer blijkt dat verstrekkers van tabaksproducten meerdere keren de wet overtreden. Hierbij wordt aangesloten bij een soortgelijke bepaling in de Drank- en Horecawet.

Arno Rutte