Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833578 nr. 56

33 578 Eerstelijnszorg

Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2018

Hierbij stuur ik u het onderhandelaarsakkoord tussen het Ministerie van VWS en partijen in de huisartsenzorg1 voor de jaren 2019–20222.

Om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te borgen of zelfs te verbeteren zijn in dit onderhandelaarsakkoord afspraken gemaakt over de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek. In dit akkoord hebben partijen onder andere afspraken gemaakt over meer tijd voor en met de patiënt, de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren, het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn, de zorg voor kwetsbare groepen en ICT-infrastructuur. Huisartsen(organisaties) en verzekeraars geven hier regionaal invulling aan. Tevens wordt met dit akkoord extra geïnvesteerd in de zorg in achterstandswijken.

Voor deze ambities is in totaal over een periode van vier jaar € 471 miljoen extra aan de budgettaire kaders huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg toegevoegd (exclusief loon- en prijsbijstelling).

Daarnaast investeer ik voor de looptijd van het akkoord € 133 miljoen voor specifieke programma’s zoals het versterken van ICT in de huisartspraktijk, de digitale uitwisseling van gegevens tussen huisartsen en patiënten en de uitvoering van de nationale onderzoeksagenda huisartsengeneeskunde. Tot slot blijven partijen zich onverminderd inzetten op het terugdringen van regeldruk en de uitdagingen die spelen op de arbeidsmarkt.

Ik ben zeer ingenomen met het commitment van partijen en de afspraken waartoe wij samen zijn gekomen.

De afspraken zijn gemaakt tussen het Ministerie van VWS, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor. Zodra de definitieve uitkomst bekend is zal ik u hierover informeren.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Daarmee voldoe ik tevens aan mijn toezegging in het AO kwaliteitzorg van 21-12-2017, Kamerstuk 31 765, nr. 293.