33 578 Eerstelijnszorg

Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juni 2017

Hierbij stuur ik u het hoofdlijnenakkoord paramedische zorg1. Dit is het eerste akkoord voor paramedische zorg. Ik ben er trots op dat wij samen met partijen (patiënten, zorgverleners2 en zorgverzekeraars) dit kwaliteitsakkoord tot stand hebben gebracht. Met het afsluiten van het akkoord spreken partijen uit bij te willen dragen aan de continue verbetering van de paramedische zorg en de beheersbaarheid van de zorgkosten. Het akkoord heeft de ambitie de waarde van paramedische zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor zowel de patiënt die van deze zorg gebruik maakt als voor de maatschappij. Door dit akkoord krijgen patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars meer inzicht in de kwaliteit van de zorg. Het doel is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de administratieve lasten voor zorgverleners te verkleinen en het vertrouwen tussen de zorgverzekeraars en de zorgverleners te vergroten. Het ambitieniveau van dit akkoord is hoog. Partijen realiseren zich dat zij gezamenlijk forse inspanningen zullen moeten leveren om de afgesproken resultaten te bereiken. Partijen nemen de uitvoering van dit akkoord met voortvarendheid ter hand. Het akkoord is voor 2017 en 2018 afgesloten maar diverse activiteiten zullen ook daarna doorlopen. De paramedische zorg maakt onderdeel uit van de zorg in brede zin (preventief, curatief, langdurig). De samenhang van dit hoofdlijnenakkoord met de andere hoofdlijnenakkoorden zal worden bewaakt.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten

Naar boven