Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633578 nr. 22

33 578 Eerstelijnszorg

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2016

Op 2 april hebben de partijen betrokken bij «Het Roer Gaat Om» op de Huisartsenbeurs 2016 een tussenrapportage gepresenteerd waarin zij de voortgang van «Het Roer Gaat Om» beschrijven. Graag stel ik u van dit document op de hoogte1.

De tussenrapportage beschrijft welke acties er sinds de presentatie van het plan van aanpak begin oktober 2015, in gang zijn gezet en welke resultaten zijn bereikt op de onderwerpen bureaucratie en administratieve lasten, samenwerking en gelijkwaardigheid en kwaliteit.

Ik ben er blij mee dat partijen in staat zijn geweest concrete verbeteringen door te voeren die in de praktijk al zichtbaar zijn. Sinds 1 januari is de website www.hetroergaatom.nl online gekomen. Hierop zijn alle concrete verminderingen van administratieve lasten te vinden. Huisartsen en hun assistenten zullen hiervan daadwerkelijk verbeteringen in de praktijk moeten kunnen ervaren. Gelukkig krijg ik ook signalen dat dit inderdaad merkbaar is. Daarnaast zijn spelregels voor het contracteerproces opgesteld en zijn delen van het huisartsencontract geüniformeerd. Het onderling vertrouwen groeit en dat is belangrijk. Ook is gekeken naar het kwaliteitsbeleid. Indicatoren die niets zeggen over kwaliteit worden geschrapt. In plaats daarvan is afgesproken meer in te zetten op intervisie en intercollegiale toetsing. Dit vind ik een positieve ontwikkeling, van elkaar kan men het meeste leren.

Hiermee is het traject van Het Roer Gaat Om nog niet afgelopen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het is belangrijk dat de weg van open communicatie, van het vertalen van knelpunten naar de oplossingen wordt doorgezet. De werkgroep die kijkt naar bureaucratische lasten gaat door met het speuren naar onnodige regeldruk die nog niet is aangepakt. Daarnaast hebben we afgesproken te kijken hoe de nieuwe uitgangspunten van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de eerstelijn uitpakken en of de ruimte die hiermee is geboden daadwerkelijk leidt tot meer en betere samenwerking. Ook zal het nieuwe kwaliteitsbeleid vorm moeten krijgen en wordt gezocht naar de manier waarop zinnige kwaliteitsinformatie voor de patiënt beschikbaar komt. Het streven is om dit gezamenlijke traject met betrokkenheid van VWS na de zomer af te ronden, opdat partijen zelf voortgaan op deze weg.

De aanpak van de huisartsen heeft andere partijen in de eerstelijn (wijkverpleging, mondzorg, paramedici, GGZ, farmacie en verloskunde) geïnspireerd om samen met de zorgverzekeraars ook in die sectoren overbodige bureaucratie te lijf te gaan. Er wordt naar oplossingen gezocht voor de knelpunten die de zorgaanbieders hebben aangedragen. De eerste resultaten worden dit voorjaar verwacht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl