Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333548 nr. 8

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 februari 2013

Hierbij informeer ik u dat ik vandaag het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht (Kamerstuk 33 548)) naar uw Kamer heb gezonden. Het wetsvoorstel gaat vergezeld van een memorie van toelichting.

Het wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB). Ten behoeve hiervan wordt parlementaire goedkeuring gevraagd voor het verlenen van een garantie aan de Nederlandsche Bank (DNB) in het kader van het vaststellen van de winst over 2012 en volgende jaren. De winst die DNB maakt komt via een vooraf bepaalde verdeelsleutel ten goede aan de Staat (aandeelhouder).

Als gevolg van diverse maatregelen waartoe de Europese Centrale Bank (ECB) de afgelopen periode heeft besloten om het functioneren van de Eurozone te stabiliseren, zijn de zogenaamde crisisgerelateerde (financiële) risico’s in de balans van nationale centrale banken in de Eurozone, en dus ook van DNB (verder) opgelopen.

DNB is met mij in overleg getreden voor een passende oplossing. Verschillende mogelijkheden zijn besproken, waaronder die van de vorming van een voorziening.

Binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) is namelijk besloten om het nationale centrale banken mogelijk te maken een voorziening te treffen voor crisisgerelateerde risico’s. Een voorziening voor deze risico’s of een vergroting van de reserves van DNB leidt tot een evenredige verlaging van de winstafdracht van DNB aan de Staat (aandeelhouder). Een aan DNB te verstrekken garantie op zogenaamde crisisgerelateerde activa, die afloopt op het moment dat de risico’s weer tot normale niveaus zijn gedaald, is een volwaardig alternatief voor een dergelijke voorziening waartoe in samenspraak is gekomen.

Door middel van de bijgaande begrotingswet (Kamerstuk 33 548) wordt autorisatie gevraagd voor een dergelijke garantieverplichting voor dit doel. Als gevolg daarvan kan DNB vasthouden aan de reguliere winstafdracht en kan thans ook de raming van de winstafdracht van DNB aan de Staat worden bijgesteld, hetgeen eveneens is opgenomen in bijgaande begrotingswet. Er is daarnaast sprake van een meerjarige doorwerking van deze bijstelling; deze is toegevoegd aan de bijgaande suppletoire begroting. De wijziging betreft begrotingsartikel 3 en wordt in onderdeel B van de memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

Vanwege het vaststellen van de jaarrekening van DNB begin maart is het noodzakelijk om de wijzigingen in verband met de garantieregeling in een aparte suppletoire begroting op te nemen en niet te wachten tot de reguliere suppletoire begroting, samenhangende met de Voorjaarsnota, die begin juni 2013 bij uw Kamer zal worden ingediend. Met het oog op het vaststellen van de jaarrekening van DNB en daarmee ook op de garantie en de winstafdracht geef ik u derhalve in overweging om het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk te behandelen en door te sturen aan de Eerste Kamer zodat de Eerste Kamer deze uiterlijk 5 maart 2013 kan behandelen.

Ik informeer ook de Eerste Kamer door middel van eenzelfde brief.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem