Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333548 nr. 2

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB). Door middel van deze wijziging wordt autorisatie gevraagd voor het verlenen van een garantie aan DNB in het kader van vaststellen van de winsten over 2012 en volgende jaren. Tegenover de garantie staat een ophoging van de af te dragen winsten van DNB.

Vanwege het vaststellen van de jaarcijfers van DNB begin maart 2013 en het in formele zin grote budgettaire aspect dat daarmee voor de Staat samenhangt, is gekozen om deze wijzigingen in een aparte suppletoire begroting op te nemen en daarmee niet te wachten tot de reguliere suppletoire begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, die begin juni 2013 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

De wijziging betreft begrotingsartikel 3 en wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Tabel budgettaire gevolgen (x € 1000)

Artikel 3:

Stand OB 2013

(incl. NvW & ISB SNS) (1)

Mutaties ISB

DNB (2)

Stand ISB

DNB (1+2)

Verplichtingen

9.136.637

5.700.000

14.836.637

       

waarvan garantieverplichting:

     

Garantie DNB

 

5.700.000

5.700.000

       

Uitgaven

5.794.237

 

5.794.237

       

waarvan juridisch verplicht

100%

   
       

Vermogensverschaffing

     

Kapitaalinjectie SNS Bank N.V.

1.900.000

 

1 900 000

Kapitaalinjectie SNS Reaal N.V.

300.000

 

300 000

Kapitaalinjectie vastgoedbeheerorganisatie

500.000

 

500 000

       

Lening

     

Overbruggingskrediet

     

SNS Reaal N.V.

1.100.000

 

1.100.000

Management fee IABF

31.000

 

31.000

Funding fee IABF

1.948.000

 

1.948.000

       

Garantie

     

Regeling BF

600

 

600

Dotatie begrotingsreserve TenneT

4.800

 

4.800

       

Opdrachten

     

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen

4.818

 

4.818

       

Bijdrage aan RWT

     

Bijdrage NLFI

5.019

 

5.019

Verplichtingen (+ € 5,7 mld.)

Als gevolg van diverse maatregelen waartoe de Europese Centrale Bank (ECB) de afgelopen periode heeft besloten om het functioneren van de Eurozone te stabiliseren, zijn de zogenaamde crisisgerelateerde (financiële) risico’s in de balans van nationale centrale banken in de Eurozone, en dus ook van DNB (verder) opgelopen. DNB is met het ministerie van Financiën in overleg getreden voor een passende oplossing. Verschillende mogelijkheden zijn besproken, waaronder die van de vorming van een voorziening. Binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) is namelijk besloten om het nationale centrale banken mogelijk te maken een voorziening te treffen voor crisisgerelateerde risico’s. Een voorziening voor deze risico’s of een vergroting van de reserves van DNB leidt tot een evenredige verlaging van de winstafdracht van DNB aan de Staat (aandeelhouder). Een aan DNB te verstrekken garantie op zogenaamde crisisgerelateerde activa, die afloopt op het moment dat de risico’s weer tot normale niveaus zijn gedaald, is een volwaardig alternatief voor een dergelijke voorziening waartoe in samenspraak is gekomen.

Tabel budgettaire gevolgen (x € 1000)
 

Stand OB 2013

(incl. NvW & ISB SNS) (1)

Mutaties ISB

DNB (2)

Stand ISB

DNB(1+2)

Ontvangsten

5.027.343

812.883

5.840.226

       

Vermogensonttrekking

     
       

Opbrengst onttrekking vermogenstitels

Dividend staatsdeelnemingen

259.322

 

259.322

Winstafdracht DNB

1.139.366

812 883

1.952.249

Afdrachten Holland Casino

0

 

0

Afdrachten Staatsloterij

96.000

 

96.000

Opbrengst verkoop vermogenstitels

0

 

0

Dividend financiële instellingen

394.000

 

394.000

       

Bijdrage aan RWT

     

NLFI (voorheen STAK)

4.300

 

4.300

       

Leningen

     

Rentevergoeding overbruggingskrediet SNS Reaal N.V.

0

 

0

Verwachte portefeuille ontvangsten IABF

1.749.000

 

1.749.000

Garantie fee IABF

67.000

 

67.000

Additionele fee IABF

43.000

 

43.000

Additionele garantie fee IABF

101.000

 

101.000

Verhandelbaarheidsfee IABF

19.000

 

19.000

Aflossing kapitaalversterkingen ING, Aegon en SNS Reaal

750.000

 

750.000

Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaalversterking ING, Aegon en SNS Reaal

375.000

 

375.000

       

Garantie

     

Premie ontvangst garantie vastgoedbeheerorganisatie

     

Regeling BF

     

Premie-ontvangsten garantie Tennet

4.800

 

4.800

Premie-inkomsten Capital Relief Instrument

     

Premie-inkomsten counter indemnity

25.555

 

25.555

Ontvangsten (+ € 812,9 mln.)

De hiervoor gememoreerde afspraak leidt tot een hogere winstafdracht in 2013 van € 812,9 mln. Voor de volledigheid is ook de meerjarige ramingsbijstelling opgenomen. Voor de duur van de garantie wordt in de raming afgezien van interimdividend. Mede vanwege de onzekerheden over de omvang van de winst is de afgelopen jaren geen interimdividend uitgekeerd. Door het interimdividend nu niet langer in de raming op te nemen maar toe te voegen aan het slotdividend wordt hierop geanticipeerd.

Tabel: mutatie meerjarige ontvangsten artikel 3 Gevolgen voor begroting (bedragen in miljoen euro)
   

2013

2014

2015

2016

2017

Cum

1.

Mutatie in begroting IX

813

877

615

462

389

3.157