33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vijf jaar na het uitbreken van de kredietcrisis de financiële sector nog altijd niet op eigen benen kan staan;

overwegende dat het van belang is om inzichtelijk te krijgen of en welke misstappen in het verleden gemaakt zijn, door zowel SNS als de toezichthouders;

overwegende dat hieruit lessen dienen te worden getrokken om dergelijke misstappen in de toekomst te voorkomen;

van oordeel dat een parlementair onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en mogelijke verbeteringen van het debacle rond SNS gewenst is;

verzoekt het Presidium, voorstellen te doen over de opzet en de vorm van het onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Naar boven