33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN HARBERS

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de publieke redding van een bank een allerlaatste redmiddel is;

overwegende dat banken bij een faillissement van SNS REAAL voor naar schatting 5 miljard euro waren aangeslagen;

overwegende dat bij een publieke redding het uitgangspunt moet zijn dat de financiële sector een zo groot mogelijke bijdrage levert, waarbij oog moet zijn voor effecten op de financiële stabiliteit en de kredietverlening;

verzoekt de regering, de omvang van de resolutieheffing nader te onderbouwen en daarbij de effecten op de kredietverlening en financiële stabiliteit te analyseren, waarbij ook een eventueel verder uitstel van het ex ante gefinancierde depositogarantiestelsel wordt betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Harbers

Naar boven