Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533532 nr. 46

33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juli 2015

Met deze brief wil ik u informeren over de voltooiing van de verkoop VIVAT Verzekeringen (REAAL N.V., hierna «VIVAT») en haar groepsmaatschappijen (de «verzekeringsgroep VIVAT»), tot voor kort onderdeel van SNS REAAL, aan de Chinese verzekeraar Anbang. Dit in aanvulling op mijn brieven van 16 februari en 10 juli jl.,1 waarin ik u reeds berichtte over de koopovereenkomst die op 30 juni met Anbang was gesloten.

De Chinese toezichthouder op de verzekeringssector («CIRC») heeft deze week ingestemd met de transactie. Daarmee is voldaan aan de laatste voorwaarde voor de levering van de aandelen VIVAT aan Anbang. Op 23 juli 2015 zijn de aandelen VIVAT, en daarmee de economische en juridische eigendom, dan ook overgedragen door SNS REAAL aan Anbang.

De verkoopprijs voor de aandelen VIVAT en belastingvorderingen is – zoals reeds aangegeven in mijn brief van 10 juli jl. – op 85 miljoen euro vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat SNS REAAL tegelijk met de aandelen van VIVAT de belastingvorderingen op VIVAT over de jaren 2013 en 2014 aan Anbang overdraagt; deze vordering van SNS REAAL op VIVAT bedraagt naar beste conservatieve schatting circa 85 miljoen euro. Netto, na verrekening van de belastingvorderingen, is de verkoopprijs daarmee circa 1 euro.

DNB heeft op 3 juli jl. de benodigde verklaringen van geen bezwaar voor de transactie verleend. Als gevolg van de goedkeurende verklaring van de CIRC is aan de laatste voorwaarde voor de levering van de aandelen van VIVAT voldaan en is de overdracht van de aandelen VIVAT nu definitief geworden. Er zullen de komende periode nog wel verschillende stappen moeten worden gezet om de transactie af te ronden, die ik ook reeds in mijn brief van 10 juli jl. heb genoemd. De nieuwe eigenaar van VIVAT zal de betaling van 85 miljoen euro voor de belastingvorderingen binnen 30 dagen voldoen. Daarnaast zal Anbang binnen 90 dagen een kapitaalinjectie in VIVAT doen van 1,35 miljard euro. Dit komt ten goede aan de verzekeraars die onderdeel uitmaken van de verzekeringsgroep VIVAT met ruim zes miljoen polishouders en 4000 werknemers. Tenslotte zal na de overdracht van de aandelen ook de terugbetaling plaatsvinden van de interne leningen van SNS Bank en SNS REAAL die aan de verzekeringsgroep VIVAT zijn verstrekt ter waarde van 552 miljoen euro plus rente. Dit geld komt indirect de Staat ten goede als aandeelhouder van SNS REAAL en haar dochter SNS Bank. De lening van SNS Bank aan de verzekeringsgroep VIVAT moet voor het einde van het jaar zijn afgelost, de leningen van SNS REAAL aan de verzekeringsgroep VIVAT moeten binnen 180 dagen worden afgelost. Voor meer details verwijs ik naar mijn eerdere brief van 10 juli jl. en de daarbij gevoegde bijlage met het advies van NLFI over de verkoop.

De CEO van SNS REAAL, Gerard van Olphen, en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNS REAAL, Jan Nooitgedagt, zullen per direct door Anbang worden (her)benoemd tot CEO, respectievelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen van de verzekeringsgroep VIVAT. Beide heren leggen hun huidige functie bij SNS REAAL neer.

De overstap van beide heren is vooraf afgestemd en besproken met de Raad van Commissarissen, met DNB, met de aandeelhouder NLFI en met mij. Allen onderschrijven dat hun overstap van belang is voor de continuïteit van de verzekeringsgroep VIVAT. Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen in het proces van verkoop van VIVAT zijn zowel Van Olphen als Nooitgedagt niet betrokken geweest bij de finale onderhandelingen over de verkoop van VIVAT.

Wim Henk Steenpoorte, die binnen het bestuur van SNS REAAL verantwoordelijk was voor het verzekeringsbedrijf, verlaat SNS REAAL per 31 juli als lid van de Raad van Bestuur. De resterende leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van SNS REAAL zullen de vrijgevallen taken opvangen en onderling verdelen. De Raad van Bestuur van SNS Reaal bestaat met ingang van 31 juli 2015 uit Maurice Oostendorp (waarnemend voorzitter) en Dick Ockhuijsen.

Zoals ik heb aangegeven in mijn brieven van 16 februari en 10 juli jl. over de verkoop van VIVAT, zal binnenkort de band tussen de holding SNS REAAL en SNS Bank worden verbroken door de bank onder de Staat te plaatsen. De holding zal daarna, nadat zij aan haar verplichtingen heeft voldaan, worden ontmanteld. Ik zal uw Kamer hierover t.z.t. nader informeren.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Zie Kamerstuk 33 532, nrs. 39 en 45. De voorwaardelijke koopovereenkomst is op 14 februari jl. getekend.