33 529 Gaswinning

Nr. 945 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2022

Op 21 januari jl. heeft de griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat mij enkele verzoeken namens deze commissie gestuurd. De commissie verzoekt mij de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Kröger (GroenLinks) over het bericht «Afvalwaterinjectie in Twente gaat ondanks motie gewoon door (ingediend op 24 december 2021) en van het lid Omtzigt (Omtzigt) over de afvalwaterinjectie in Twente (ingediend op 17 januari 2022), evenals de recente vergunningsaanvraag van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) uiterlijk op donderdag 27 januari 2022 aan uw Kamer te doen toekomen. Daarnaast verzoekt de commissie mij uw Kamer zo snel mogelijk te informeren hoe de motie van het lid Agnes Mulder (Kamerstuk 33 529, nr. 922) zal worden uitgevoerd.

Helaas kan ik binnen de gevraagde termijn niet voldoen aan de verzoeken over het toezenden van de beantwoording van de Kamervragen. Ik zal u uiterlijk 7 februari 2022 de beantwoording doen toekomen.

Wat betreft het verzoek om de recente vergunningsaanvraag van NAM, deze aanvraag is inmiddels door NAM ingetrokken. Ik heb dan ook geen aanvraag meer in behandeling. Ter informatie heb ik de aanvraag zoals deze was ingediend bijgevoegd1, maar deze heeft geen juridische status meer.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A. Vijlbrief


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven