Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 802

33 529 Gaswinning

Nr. 802 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 augustus 2020

De werkzaamheden van de TCMG zijn per 1 juli jl. opgegaan in het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG neemt naast fysieke schade ook aanvragen om vergoeding van immateriële schade in behandeling. Graag informeer ik uw Kamer over de hoofdlijnen van de werkwijze immateriële schade die het IMG onlangs bekend heeft gemaakt. Het is goed dat er voor de Groningers meer duidelijkheid komt over de inhoud van de vergoedingssystematiek en de planning.

Het IMG heeft een persoonsgerichte vergoedingssystematiek ontwikkeld die zo veel mogelijk rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de individuele bewoner en die tegelijkertijd laagdrempelig en eenvoudig is. Om een besluit over een aanvraag te kunnen nemen, zal niet de bewoner maar het IMG diverse relevante gegevens verzamelen over zijn persoonlijke situatie. Hiermee neemt het IMG de onderzoekslast van de bewoner over, hetgeen in lijn is met oproep van de leden Dik-Faber, Sienot, De Vries en Agnes Mulder1. Het IMG beschikt zelf over deze gegevens, zoals omvang van de schade, de woonlocatie en de duur van de schadeprocedures. In de aanvraagprocedure zal, naar aanleiding van een suggestie die is aangedragen door de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad, een door deskundigen ontwikkelde persoonlijke vragenlijst worden opgenomen. Ook geeft het IMG aan dat het mogelijk zal zijn een persoonlijk gesprek aan te vragen zodat bewoners de gelegenheid krijgen hun verhaal te doen. Hiermee is er ruimte voor de erkenning van de persoonlijke problematiek.

Op basis van de hierboven genoemde, door het IMG verzamelde gegevens en/of persoonlijke omstandigheden van de individuele bewoner kan het IMG besluiten dat sprake is van een persoonsaantasting en een schadevergoeding toekennen, waarbij het IMG denkt aan de volgende bedragen: € 1.500 voor een persoonsaantasting, € 3.000 voor een ernstige persoonsaantasting of € 5.000 voor zeer ernstige persoonsaantasting. Deze bedragen zijn in lijn met de in Nederland gebruikelijke bedragen en bandbreedtes, eerdere uitspraken van rechters en het advies van de Commissie Verheij. Het IMG laat weten dat de vergoeding in zeer uitzonderlijke situaties hoger kan uitvallen.

Ten aanzien van de planning vind ik het belangrijk om het tijdspad te schetsen, zodat bewoners weten wanneer zij wat kunnen verwachten. Het IMG heeft laten weten in het eerste kwartaal van 2021 en daarmee later dan de beoogde 1 november 2020 te kunnen starten met de vergoeding van immateriële schade2. Het IMG geeft aan dat omwille van zorgvuldigheid er meer tijd nodig is om de eerder genoemde persoonlijke vragenlijst, in een digitale aanvraagprocedure te verwerken. Het IMG geeft aan dat er ook nog tijd nodig is voor nadere uitwerking van de vergoedingssystematiek, gezien de hoeveelheid verschillende persoonlijke omstandigheden die meegewogen kunnen worden door het IMG.

Op 26 mei jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd3 dat het IMG op het moment dat de Tijdelijke wet Groningen (TwG) in werking treedt, gezien de hoeveelheid aanvragen, niet in staat is om binnen de genoemde beslistermijn van acht weken besluiten te nemen op aanvragen om vergoeding van schade door waardedaling en immateriële schade. Vervolgens heb ik de inwerkingtreding van artikel 13 van de TwG, dat de beslistermijnen voor het IMG regelt, tijdelijk uitgesteld4. Het IMG geeft aan dat de beslistermijn voor immateriële schade nog niet definitief is vastgesteld, omdat op voorhand bijvoorbeeld nog niet te zeggen valt of een bewoner een persoonlijk gesprek wenst. Het IMG benadrukt dat voor wat betreft immateriële schadevergoeding er in de procedure zowel aandacht moet zijn voor zorgvuldigheid als voor redelijke beslistermijnen.

Het IMG stelt geheel onafhankelijk zijn eigen werkwijze vast. Over de ontwikkeling van de regeling is door het IMG intensief gesproken met de maatschappelijke organisaties Groninger Bodem Beweging en Groninger Gasberaad. Wanneer het IMG zijn werkwijze over de vergoeding van immateriële schade definitief maakt, zal ik uw Kamer informeren.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Gewijzigde motie met Kamerstuk 35 250, nr. 43

X Noot
2

Hiermee geef ik invulling aan de toezegging gedaan aan lid Aukje de Vries tijdens het notaoverleg van 27-5-2020

X Noot
3

Kamerstuk 33 529, nr. 767

X Noot
4

Kamerstuk 35 250, nr. 42