Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 790

33 529 Gaswinning

Nr. 790 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2020

De nieuwbouwregeling is vanaf 1 juli 2020 publiek gemaakt en geopend. Partijen die in het aardbevingsgebied nieuwbouw willen bouwen, kunnen zich vanaf die datum tot de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wenden voor een vergoeding. De private regeling van NAM wordt vanaf die datum gesloten voor nieuwe aanvragen. Mede dankzij de samenwerking met NAM staat het bedrijf hiermee ook op dit dossier op afstand.

Voor ik inga op de inhoud van de regeling, wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken voor alle partijen die hebben meegedacht over de vormgeving van de nieuwe regeling, onder andere door het geven van een consultatiereactie. In het bijzonder wil ik de NCG en de gemeente Groningen noemen. De NCG zal de regeling gaan uitvoeren, en bij de gemeente Groningen is veel expertise omdat binnen die gemeente de meeste nieuwbouw van de regio plaatsvindt.

Inhoud van de nieuwbouwregeling en vervolgstappen

Het bouwen van aardbevingsbestendige gebouwen is duurder dan reguliere bouw. Het gaat om extra kosten zoals meer of duurdere bouwmaterialen. De nieuwbouwregeling biedt een duidelijke procedure voor een vergoeding van deze meerkosten.

De hoogte van de vergoeding komt overeen met de hoogte van de vergoeding bij de private nieuwbouwregeling van NAM. Er loopt een onafhankelijke studie of de vergoeding een goede reflectie is van de gemiddelde meerkosten van aardbevingsbestendige nieuwbouw. Ik verwacht in de loop van de zomer de resultaten daarvan. Waar nodig zal de hoogte van de vergoeding aangepast worden aan de uitkomsten van deze studie. Indien uit de studie volgt dat er in één of meerdere situaties een hogere vergoeding zou moeten gelden, zal de hoogte van de vergoeding worden aangepast. De aanpassing geschiedt met terugwerkende kracht tot en met 1 juli. Dat betekent dat bewoners die reeds een vergoeding hebben ontvangen, met terugwerkende kracht het verschil ontvangen.

Ik heb uw Kamer eerder gemeld dat de publiekrechtelijke regeling ook bezien is vanuit het perspectief van staatssteun (Kamerstuk 33 529, nr. 706). Het is vanuit dit oogpunt van belang dat de regeling niet hoeft te kwalificeren als staatssteun. Dit is alleen het geval wanneer de regeling gemiddeld geen overcompensatie met zich brengt. Bij een update van de NPR moet opnieuw bezien worden of de vergoeding nog in lijn is met de gemiddelde meerkosten van aardbevingsbestendige nieuwbouw. Ik ben over de regeling nog in gesprek met de Europese Commissie.

De kosten van de publiekrechtelijke nieuwbouwregeling, zowel de toegekende vergoedingen als de uitvoeringskosten, zullen bij NAM in rekening worden gebracht. Ik ben met NAM in gesprek om daartoe een betaalovereenkomst af te sluiten. Zoals gebruikelijk stuur ik uw Kamer de overeenkomst na ondertekening.

Fiscale gevolgschade

Naar aanleiding van de toezegging aan het lid Aukje De Vries (VVD) tijdens het AO Mijnbouw-Groningen van 24 juni 2020 informeer ik u over de eventuele mogelijkheden om te voorkomen dat bewoners een nadeel ondervinden (fiscaal of in de toeslagen) als gevolg van het ontvangen van een vergoeding voor schade door waardedaling of immateriële schade. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wordt per 1 juli opgericht en daarmee is de publiekrechtelijke afhandeling van immateriële schade en waardedaling een feit. Het IMG start met uitkeren van vergoedingen van schade door waardedaling vanaf 1 september 2020 en met immateriële schade is het IMG voornemens vanaf 1 november te starten. Wanneer er sprake is van een fiscaal nadeel bij fysieke schade door vergoedingen die door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) zijn uitgekeerd, geldt dit als gevolgschade en kunnen gedupeerden een aanvraag om vergoeding van gevolgschade indienen bij de TCMG. Ik gebruik de zomer om voor de andere twee schadesoorten de eventuele fiscale gevolgen (incl. toeslagen) in kaart te brengen. Ik ben hierover met het IMG en de Staatssecretaris van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst in overleg. Ik zal uw Kamer hierover voor 1 september 2020 per brief nader informeren.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes