33 529 Gaswinning

Nr. 721 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2020

In december is door uw Kamer de motie van het lid Dik-Faber c.s. aangenomen1, waarbij de regering wordt verzocht in overleg te treden met gemeenten, GGD'en en GVA Groningen met als doel dat toereikende middelen beschikbaar komen voor alle vormen van geestelijke zorg in het aardbevingsgebied, en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota 2020 te informeren.

Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken van de uitvoering van deze motie.

VWS is samen met de Ministeries van BZK en EZK in overleg met de partijen die zijn betrokken bij het leveren van geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied om te bezien hoe kan worden bijgedragen aan het opvangen van de behoefte aan geestelijke zorg in het aardbevingsgebied en hoe dit kan worden vormgegeven. Naast de in de motie genoemde partijen zullen daarbij ook de partijen worden uitgenodigd die zijn betrokken bij de uitvoering van de subsidie voor geestelijke verzorging thuis.

Hiernaast stel ik vanuit de middelen voor geestelijke verzorging op mijn begroting om mee te starten € 250.000 voor de komende 3 jaar ter beschikking aan GVA Groningen.

Hiermee wordt voorlopig invulling gegeven aan bovenvermelde motie van het lid Dik-Faber c.s.. Ik zal u in april informeren over de afspraken die zijn gemaakt in het overleg met de partijen in de regio.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstuk 33 529, nr. 713

Naar boven