Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 720

33 529 Gaswinning

Nr. 720 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2020

Op 29 januari 2020 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) advies uitgebracht ten aanzien van de voortgang van de versterking. In deze brief informeer ik uw Kamer, mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, over bijgevoegd advies1 en geef ik hierop een appreciatie van de belangrijkste adviezen.

In het SodM-advies stelt de toezichthouder dat de afgelopen periode goede stappen zijn gezet om de versterkingsoperatie te versnellen, maar dat het gelet op de urgentie en de omvang nog sneller zou moeten. Het Rijk onderkent de urgentie van het versnellen van de versterkingsopgave. Daarom is op 23 januari jl. bestuurlijk met de regionale overheden en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het versnellingspakket vastgesteld waarin de resultaten en voortgang van de versnellingsmaatregelen zijn opgenomen (Kamerstuk 33 529, nr. 718). Het SodM stelt vast dat versnelling waarneembaar is en heeft het vertrouwen dat deze maatregelen een goede bijdrage leveren en geeft een aantal adviezen om het proces verder te versnellen.

Zo constateert het SodM dat veel tijd is genomen voor de besluitvorming over de aanvullende versnellingsmaatregelen voordat uitvoering daarvan gestart is. Zij begrijpen deze keuze. Daarbij stellen ze wel dat de versnelling van de operatie ermee gediend is om geen verdere vertraging op te lopen en steeds werkenderwijs de ontstane problemen gaandeweg op te lossen. Het bleek in deze fase wenselijk om tot een zorgvuldige uitwerking te komen die breed wordt gedragen. Dit om enerzijds snel te kunnen opschalen en anderzijds meer zekerheid te kunnen geven aan bewoners. Het vertrouwen van bewoners en hun draagvlak zijn van belang omdat het immers om hun veiligheid gaat. Hetzelfde principe geldt voor het vaststellen van de veiligheidskaders. We hebben goed kennisgenomen van de observaties en adviezen van het SodM op dit vlak en zullen die betrekken bij het vervolg en nieuwe initiatieven.

In het verlengde hiervan vraagt het SodM specifieke aandacht voor het mandaat van de NCG. Dit in lijn met zijn reactie op de consultatie van het wetsvoorstel Versterken, waarmee de Tijdelijke wet Groningen (Kamerstuk 35 250) wordt aangevuld. Deze adviezen zijn meegewogen in de uitwerking van het wetsvoorstel. De uitvoeringsorganisatie – de NCG – krijgt dan ook meer bevoegdheden dan op grond van het Besluit Versterken Gebouwen Groningen dat momenteel geldt. Zo stelt de NCG de risicoprofielen vast en kan zij normbesluiten nemen. Door de uitvoering in een hand te nemen kan er meer snelheid gemaakt worden en wordt de uitvoering eenduidiger. Uiteraard delen wij het uitgangspunt dat de NCG voldoende ruimte en slagkracht moet hebben om daadkrachtig en snel te kunnen handelen. Dit zal in het wetsvoorstel worden verankerd.

Het SodM adviseert daarnaast ook dat we steeds moeten werken met de nieuwste inzichten ten behoeve van de opnames en de beoordeling, zoals een update van de Nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) en toepassen van de typologie-aanpak. Ik neem dat advies ter harte en deel met het SodM het van belang om de meest actuele inzichten tijdig te betrekken. Dit om te voorkomen dat bewoners worden geconfronteerd met maatregelen die niet nodig zijn. Tegelijkertijd zien we dat ook hierbij zorgvuldigheid, voorspelbaarheid en uitvoerbaarheid belangrijk zijn. Deze aspecten vragen dan ook steeds aandacht bij de invoering van nieuwe inzichten. De NEN heeft in onze opdracht de actualisatie van de NPR opgepakt, waarbij we stevige regie voeren om tot snelle actualisatie te komen. Bij deze actualisatie worden de elementen die het SodM schetst betrokken. Dit sluit tevens aan bij het SodM-advies van 19 december 2019 (bijlage 2)2. Daarin stelt het SodM dat het beoordelen op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten belangrijk is voor de veiligheid. Het SodM geeft daarbij aan dat zowel het werken met de seismische dreiging op basis van het meest recente afbouwpad van de gaswinning als een op relevante punten verbeterde NPR 9998 mogelijk kan voorkomen dat de versterkingsopgave groter wordt dan voor de veiligheid noodzakelijk is.

Een ander punt waar het SodM nadrukkelijk aandacht voor vraagt is de informatievoorziening over de voortgang en communicatie naar de bewoners. Er is zowel vanuit het SodM als vanuit de overheden en samenleving behoefte aan betrouwbaar inzicht in de opgave en de voortgang van de operatie. De NCG heeft veel inspanning verricht om te komen tot een betrouwbaar dashboard, wat ook wordt onderschreven door de SodM. Zoals ook met uw Kamer besproken tijdens het AO van 27 november 2019 (Kamerstuk 33 529, nr. 719), hecht ook ik aan een transparant en helder overzicht waarin de voortgang duidelijk wordt weergegeven. Zoals aangegeven in de Kamerbrief over het versnellingspakket, heeft het genereren van een totaaloverzicht en de doorvertaling naar de gemeenten meer tijd gekost dan aanvankelijk gedacht. Door de NCG wordt de komende tijd verder gewerkt aan het dashboard en de verrijking van de voortgangscijfers. Het publieke dashboard zal vooruitlopend hierop wel alvast maandelijks worden gepubliceerd op de website van de NCG. Daarnaast zal ik uw Kamer elk halfjaar informeren over de voortgang van de versterkingsoperatie en daarbij de resultaten benoemen van de maatregelen die worden genomen om de versterkingsoperatie te versnellen.

Daarnaast adviseert het SodM de communicatie richting bewoners te verbeteren en de bewoner meer centraal te stellen. Dit advies nemen wij ter harte. Zo zal de informatievoorziening voor bewoners verder worden verbeterd, waarbij we nadrukkelijk kijken naar de wijze waarop de TCMG dat doet bij schadeafhandelingen. Duidelijke communicatie draagt immers bij aan een groter vertrouwen in het verloop van de versterkingsoperatie. In de versterkingsoperatie is het tevens van belang dat de bewoners grip hebben op de wijze waarop hun huis wordt versterkt en daarin de ruimte hebben om keuzes te maken. Het verbeteren van het bewonersperspectief is dan ook één van de drie pijlers van het versnellingspakket.

We zijn het SodM erkentelijk voor het rapport, hun inzichten en de adviezen. We zullen deze waar mogelijk bij de verdere uitvoering betrekken. Met de versnellingsmaatregelen die Rijk en regio de afgelopen maanden gezamenlijk hebben ontwikkeld en de integratie naar één uitvoeringsorganisatie, zetten we gezamenlijk onze schouders eronder om, eendachtig het advies van de SodM, te doen wat nodig is om de versnelling verder door te zetten en zo in de uitvoering merkbare versnelling voor bewoners te realiseren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl