Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 704

33 529 Gaswinning

Nr. 704 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2019

Op 13 november 2019 heeft uw vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat mij verzocht om een kopie van mijn reactie te doen toekomen op de brief van Warffum Alert! over sluiting van de NAM-locatie bij Warffum.

In de brief van 23 oktober 2019 verzoekt Warffum Alert! en het Openluchtmuseum Het Hoogeland mij om de winningsvergunning en de instemming met het winningsplan voor het Warffumveld in te trekken.

Warffum Alert! heeft aangegeven dat zij graag een inhoudelijke reactie binnen acht weken ontvangt. Gezien de aard van het verzoek en de complexiteit van de behandeling van dergelijke verzoeken met verschillende onderwerpen, waarbij afstemming met meerdere partijen nodig is, is de inschatting dat de behandeling van hun verzoek langer zal duren. Ik heb dit bij brief van 11 november 2019 aan Warffum Alert! medegedeeld.

Een kopie van mijn beslissing zal ik te zijner tijd aan de Tweede Kamer toezenden.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes