33 529 Gaswinning

Nr. 676 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2019

Eerder heb ik uw Kamer toegezegd de evaluatie van Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) van het Meet- en Regelprotocol (hierna: MRP) met uw Kamer te delen (Kamerstuk 34 957, nr. 48). Hierbij stuur ik u de door SodM uitgevoerde evaluatie van dit protocol1.

Het MRP heeft als doel om de effecten van de gaswinning op de seismiciteit te monitoren, zodat indien nodig kan worden ingegrepen. De verplichting tot gebruik van een MRP voor NAM bij de gaswinning uit het Groningenveld vloeit voort uit het instemmingsbesluit Groningen gasveld 2016 (artikel 5). In 2017 heeft de Inspecteur-Generaal der Mijnen geconcludeerd dat het MRP »tot zijn genoegen is»». Daarbij heeft SodM geadviseerd om de werking van het MRP na 12 maanden te evalueren. Bijgesloten evaluatie geeft hieraan invulling.

Ik zal de evaluatie van het MRP betrekken bij het ontwerp van de wijziging van de Mijnbouwregeling. Daarin zal ik nadere regels stellen voor de uitvoering van de door mij vastgestelde operationele strategie, op grond van artikel 52g, vijfde lid, van de Mijnbouwwet (Kamerstuk 34 957, nr. 48). Daarbij zal ik (delen uit) het huidige MRP in algemene regels vastleggen, passend bij de huidige systematiek van gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 34 957, nr. 14).

Ik verwacht het ontwerp van de ministeriële regeling na het zomerreces aan uw Kamer voor te leggen. Ik zal ook SodM vragen een Uitvoerings- en Handhaafbaarheidstoets te doen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven