33 529 Gaswinning

Nr. 668 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2019

Op 31 mei 2019 heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) een voorstel gedaan over de vormgeving van een stuwmeerregeling. Op 12 juni 2019 heb ik besloten om het advies van de TCMG om te zetten in een regeling met daarbij een uitbreiding van het aanbod voor de vaste vergoeding van € 5.000,- tot 12 juni 2019, 12 uur ‘s avonds. De stuwmeerregeling wordt op korte termijn in de Staatscourant gepubliceerd.

In de tussentijd is de TCMG hard aan de slag gegaan met de voorbereiding en de uitvoering van de stuwmeerregeling. Dit is een omvangrijke uitvoeringsoperatie. In totaal ontvangen ruim 16.000 bewoners een aanbod in het kader van de stuwmeerregeling. De TCMG heeft de afgelopen paar dagen alles op alles gezet om iedereen passend te informeren. Dit resulteert in acht verschillende infobladen die naar de schademelders worden verstuurd1. Het valt niet uit te sluiten dat, gelet op de korte tijd en het aantal te versturen aanbiedingen, (enkele) brieven verkeerde informatie bevatten of niet tijdig aankomen. De TCMG komt aanvullend met een brede informatiecampagne. Voor bewoners met vragen over het aanbod of hulp bij het aanbod is de TCMG telefonisch bereikbaar. Ook kunnen bewoners terecht bij hun vaste zaakbegeleiders. Ik ben onder de indruk van het werk dat in deze korte tijd is verzet door de TCMG.

Naast de maatregelen ter bestrijding van het stuwmeer bevat de stuwmeerregeling een wijziging van twee andere regelingen. Met de aanvulling op het Besluit Mijnbouwschade Groningen wordt ook geregeld dat de TCMG de taken van de deelcommissie bezwaar overneemt. De leden van de deelcommissie bezwaar worden lid van de onafhankelijke Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen. Met deze aanpassing wordt de organisatie van TCMG verlicht en kan het reguliere proces verder worden versneld. Tot slot regel ik dat aanvragers die een vergoeding ontvangen op grond van de stuwmeerregeling gebruik kunnen maken van de bestaande waardevermeerderingsregeling.

Via Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) kunnen woningeigenaren dan een subsidie tot maximaal € 4.000,- ontvangen om hun woning energiezuiniger te maken. Hiermee geef ik invulling aan de motie Van der Lee (Kamerstuk 33 529, nr. 652).

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven