33 529 Gaswinning

Nr. 525 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2018

Op 25 juni jl. heb ik met Shell en ExxonMobil een Akkoord op Hoofdlijnen gesloten over de toekomst van het gasgebouw, waarover ik u op 25 juni jl. per brief heb geïnformeerd (Kamerstuk 33 529, nr. 493). Een aantal afspraken uit het Akkoord op Hoofdlijnen behoefden nadere uitwerking in een aantal overeenkomsten. Hierbij informeer ik u dat deze zijn gesloten.

De overeenkomsten zien op drie onderdelen van het akkoord: 1) de garanties van Shell en ExxonMobil voor schade en versterken; 2) de wijziging van de afdrachtensystematiek voor Groningen en vier oudere NAM vergunningen; 3) het bevestigen dat voldaan is aan de opschortende voorwaarden voor de afstand tot een mogelijke claim voor de overblijvende gasreserves.

1. Garanties voor schade en versterken

In het Akkoord op Hoofdlijnen is onder andere afgesproken dat Shell en ExxonMobil garanties verstrekken ter dekking van de verplichtingen van NAM ten aanzien van betalingen voor de afhandeling van schade en versterken. Met de ondertekening van bijgevoegde overeenkomsten hebben Shell en ExxonMobil elk hieraan voldaan. Dit is voor beide bedrijven gebeurd in aparte overeenkomsten (zie bijlage 1 en 2)1. In het Akkoord op Hoofdlijnen is afgesproken dat eind volgend jaar en op het moment dat de winning daalt tot onder het niveau van 12 miljard m3 per jaar partijen bezien of de verstrekte garanties geactualiseerd moeten worden. Op deze momenten zal de Staat in overleg gaan met Shell en ExxonMobil.

2. Nieuwe verdeling van de afdrachtensystematiek voor Groningen

Daarnaast is in het Akkoord op Hoofdlijnen afgesproken dat de afdrachtensystematiek van het Groningengas wordt aangepast. De aanpassing is vastgelegd in een overkoepelende overeenkomst met Shell en ExxonMobil (zie bijlage 3)2. In deze overkoepelende overeenkomst zijn vijf overeenkomsten als bijlage opgenomen, die als zelfstandige overeenkomsten zijn ondertekend. Deze constructie is gekozen omdat verschillende partijen bij de verschillende overeenkomsten betrokken zijn. Met de uitwerkingsovereenkomsten van het Akkoord op Hoofdlijnen is de MOR-Overeenkomst beëindigd en wordt voor het Groningengas de afdrachtensystematiek overeenkomstig met de systematiek van de Mijnbouwwet. Deze wijzigingen vinden plaats met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. De nieuwe afdrachtensystematiek is voorlopig vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst. Dit is gedaan vooruitlopend op een voorgenomen wetswijziging van de Mijnbouwwet, waarbij de financiële afdrachten van de winningsvergunning Groningen onder de Mijnbouwwet gaan vallen. Voor de vier oude NAM-vergunningen zijn de afgesproken kleine wijzigingen vastgelegd in een aangepaste overeenkomst (zie ook bijlage 3)3.

3. Er komt geen claim voor gas in de grond

Ten derde heb ik een overeenkomst gesloten met NAM, Shell en ExxonMobil. In deze overeenkomst verklaart NAM af te zullen zien van eventuele vorderingen op de Staat met betrekking tot gasreserves in het Groningenveld die niet gewonnen zullen worden. Deze overeenkomst is gesloten omdat NAM geen partij is bij het Akkoord op Hoofdlijnen. Tot slot bevestigen Shell en ExxonMobil dat voldaan is aan de opschortende voorwaarde uit het Akkoord op Hoofdlijnen voor de afstand van de claim van hun zijde. Zie voor deze overeenkomst bijlage 44.

Tot slot

Met de bovengenoemde overeenkomsten zijn geen nieuwe afspraken gemaakt, maar zijn de bestaande afspraken uit het Akkoord op Hoofdlijnen uitgewerkt en omgezet in overeenkomsten. Omdat ik naar maximale transparantie streef vindt u in de bijlagen de gesloten overeenkomsten. Bepaalde passages zijn echter bedrijfsvertrouwelijk, deze kan ik daarom helaas niet openbaar maken. Zo zien de gelakte passages in de garantieovereenkomsten op de aard en de omvang van de garanties en gaan de niet openbare passages in de financiële overeenkomst over de afronding van de oude afdrachtensystematiek.

Met het eerder gesloten Akkoord op Hoofdlijnen heeft de Staat de regie ten aanzien van de gaswinning uit het Groningenveld naar zich toegetrokken. Tegelijkertijd is afgesproken dat NAM blijft betalen voor alle schade en versterking van gebouwen, en dat er geen claim komt voor het Groningengas dat niet zal worden gewonnen. Met het sluiten van deze overeenkomsten zijn de afspraken over bovengenoemde onderwerpen uit het Akkoord op Hoofdlijnen uitgewerkt.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven