33 529 Gaswinning

Nr. 468 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 mei 2018

Hierbij stuur ik uw Kamer een afschrift van de brief die ik vandaag aan de bestuurders van de provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten heb verzonden1. In deze brief wordt de kabinetsinzet ten aanzien van de lopende versterkingsoperatie in Groningen, zoals verwoord in mijn brief aan uw Kamer op 24 april 2018 (Kamerstuk 33 529, nr. 466), bekrachtigd.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven