33 529 Gaswinning

32 156 Monumentenzorg

Nr. 382 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Erfgoedprogramma 2017–2021 aan1. Het Erfgoedprogramma is opgesteld door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), in gezamenlijkheid met de twaalf gemeenten in de aardbevingsregio2, de provincie Groningen, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) van het Ministerie van OCW.

Met het Erfgoedprogramma wordt een visie neergelegd op erfgoed in het aardbevingsgebied en wordt een gezamenlijke aanpak gepresenteerd. Er ligt een ingrijpende opgave ten aanzien van schadeherstel en bouwkundige versterking. In dat licht willen de deelnemende overheden samen met maatschappelijke partners zorgvuldig omgaan met het erfgoed om daarmee de unieke identiteit van Groningen te behouden.

De NCG heeft dit Erfgoedprogramma aangekondigd in zijn Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017–2021 (MJP) en ik heb toegezegd uw Kamer hierover te informeren3. Met deze aanbieding geeft het kabinet tevens uitvoering aan de motie-Dik Faber c.s., die verzoekt om ervoor zorg te dragen dat onder de regie van de Nationaal Coördinator een samenhangend erfgoedbeleid wordt opgesteld4.

Cultureel erfgoed speelt een belangrijke rol bij het gevoel dat mensen hebben bij hun woongebied. Het gaat daarbij om de cultuur en de geschiedenis, om datgene dat wordt doorgegeven aan volgende generaties. Het is een bepalende factor voor de identiteit en de leefbaarheid van een gebied. Juist in de context van de aardbevingenproblematiek in Groningen acht ik het essentieel dat in de regio het gebouwde erfgoed, en daarmee een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de leefomgeving in Groningen, wordt zekergesteld. Het is daarvoor nodig dat de betrokken overheden, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, op een transparante manier samenwerken en dat er voldoende hulpmiddelen ter beschikking gesteld worden.

Het Erfgoedprogramma dat nu voorligt, vanuit een gezamenlijk geformuleerde visie, kent een praktisch ingevulde aanpak. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een verbetering van de dataverzameling over de aanwezigheid en staat van het erfgoed, alsmede het wettelijk en planologisch vastleggen van het erfgoed. De erfgoedmonitor en (kosten-)inventarisaties moeten inzicht geven in de totale opgave. Daarnaast komt er deskundige ondersteuning aan bewoners en eigenaren door de inrichting van een erfgoedloket, een erfgoedadviesteam en een afwegingskader dat gebruikt kan worden bij het versterken van erfgoed.

In het Erfgoedprogramma is aangegeven dat een goed onderhouden monument een sterk monument is. Gezamenlijk wordt onderzocht op welke manier, in aanvulling op bestaande regelingen, de financiering van onder meer onderhoud, restauratie, herbestemming en verduurzaming van waardevolle gebouwen ingericht moet worden. Het Ministerie van OCW, de provincie Groningen en de NCG hebben besloten om voor de korte termijn een pilot uit te voeren om ervaring op te doen met de financiering van onderhoud voor (rijks)monumenten in de aardbevingsregio. OCW stelt daarvoor 2 miljoen euro beschikbaar. Zowel de provincie Groningen als de NCG financieren 1,35 miljoen euro.

Ik constateer dat met het Erfgoedprogramma 2017–2021 belangrijke stappen zijn gezet voor het erfgoed in Groningen. De deelnemende overheden, provincie, gemeenten en Rijk, geven aan het programma als een goede start te zien van een samenwerking die in gezamenlijkheid met NCG wordt uitgevoerd en verder ontwikkeld.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Bedum, Delfzijl, Groningen, Loppersum, Slochteren, Winsum, Appingedam, De Marne, Eemsmond, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Ten Boer.

X Noot
3

Bij de aanbieding van het MJP aan uw Kamer (Kamerstuk 33 529, nr. 321).

X Noot
4

Kamerstuk 33 529, nr. 306.

Naar boven