33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 3 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN LEEGTE

Voorgesteld 14 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op basis van meerdere onderzoeken een besluit kan worden genomen over mogelijke reductie van de gaswinning in het Groningenveld;

overwegende dat een eventueel besluit om gaswinning in het Groningenveld te reduceren technische maatregelen vergt;

van mening dat indien dit besluit genomen zal worden het wenselijk is, eventuele maatregelen alsdan zo snel mogelijk uit te kunnen voeren;

verzoekt de regering, de noodzakelijke technische en juridische voorzorgsmaatregelen te nemen die benodigd zijn om een eventueel te nemen reductiebesluit, wanneer dit aan de orde is, snel uit te kunnen voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Leegte

Naar boven