33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Q GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BREDENOORD C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER LETTER P

Voorgesteld 4 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende dat het toezicht op de elektronische uitwisseling van medische gegevens geïntensiveerd dient te worden om zo de veiligheid van digitale uitwisseling van dergelijke persoonsgegevens zo goed mogelijk te waarborgen;

van oordeel dat het toezicht door en het instrumentarium van de Autoriteit Persoonsgegevens dient te worden geïntensiveerd om zo haar taak te kunnen uitoefenen in relatie tot de ontwikkelingen op het terrein van digitalisering in de zorg;

verzoekt de regering hierover in overleg te treden met de Autoriteit Persoonsgegevens, voorstellen te doen aan de Kamer voor intensivering van het toezicht op de veiligheid van digitale uitwisseling van gegevens en daarvoor budget vrij te maken en de Kamer daarover te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Bredenoord

Don

Ganzevoort

Stienen

Rinnooy Kan

Pijlman

Naar boven