33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

P MOTIE VAN HET LID BREDENOORD C.S.

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het toezicht op de elektronische uitwisseling van medische gegevens versterkt dient te worden om zo de veiligheid van digitale uitwisseling van dergelijke persoonsgegevens zo goed mogelijk te waarborgen;

van oordeel, dat het toezicht door en het instrumentarium van de Autoriteit Persoonsgegevens geïntensiveerd dient te worden om zo haar taak adequaat uit te kunnen oefenen in relatie tot de ontwikkelingen op het terrein van digitalisering in de zorg;

verzoekt de regering hierover in overleg te treden met de Autoriteit Persoonsgegevens, voorstellen te doen voor intensivering van het toezicht op de veiligheid van digitale uitwisseling van gegevens en daarvoor budget vrij te maken en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bredenoord

Backer

Rinnooy Kan

Martens

Gerkens

Ganzevoort

Naar boven