33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

O MOTIE VAN HET LID BREDENOORD C.S.

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij de inrichting van een systeem voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens de veiligheid daarbij voorop dient te staan;

overwegende, dat bij elektronische uitwisseling van medische gegevens de privacy van de patiënt geborgd dient te worden;

van oordeel, dat aanvullende waarborgen voor de beveiliging van digitale patiëntgegevens noodzakelijk zijn;

constaterende, dat de Europese verordening gegevensbescherming bij de verwerking van persoonsgegevens vraagt om dataprotectie-by-design;

verzoekt de regering dataprotectie-by-design verder uit te werken als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking van medische gegevens en de Kamer daarover te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Bredenoord

Rinnooy Kan

Backer

Bruijn

Martens

Gerkens

Ganzevoort

Naar boven