33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

K BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 maart 2016

De voorzitter van de Tweede Kamer heeft mij verzocht om te reageren op een brief (d.d. 18 januari 20161) die Stichting Privacy First aan uw Kamer en aan de Tweede Kamer (in afschrift) heeft gestuurd.

Bijgaand treft u ter informatie een afschrift aan van mijn reactie2.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 156818.08.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 156818.09.

Naar boven