Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433509 nr. 17

33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VEEN

Ontvangen 11 juni 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel B, wordt na artikel 15a een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15ab

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat het dossier van een cliënt binnen vier weken na het bezoek aan de zorgverlener of binnen vier weken na de beëindiging van diens opname, is bijgewerkt.

Toelichting

Er is in het wetsvoorstel geen termijn gesteld waarbinnen het patiëntendossier bijgewerkt moet zijn. Een actueel dossier is echter van belang als de patiënt of zorgverlener het dossier opvraagt. Dit is ook belangrijk in het kader van de patiëntveiligheid. Vier weken is een redelijke termijn.

Van Veen