Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433509 nr. 16

33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 11 juni 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel B, wordt aan artikel 15a een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Bij wet kunnen nadere eisen worden gesteld aan de uitwisseling van elektronische gegevens, bedoeld in deze wet.

Toelichting

Dit amendement regelt dat nadere eisen aan elektronische gegevensuitwisseling niet langer kunnen worden gesteld bij algemene maatregel van bestuur, maar slechts bij wet.

De nadere uitwerking of wijziging van specifieke functionele, technische en organisatorische eisen aan elektronische gegevensuitwisseling mag volgens de indiener enkel plaatsvinden via een wetswijziging, omdat de wijzigingen diep in kunnen grijpen op de rechtsverhoudingen van arts versus andere verantwoordelijken voor een uitwisselingssysteem.

Leijten