Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433509 nr. 12

33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID PIA DIJKSTRA

Ontvangen 10 juni 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel VIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIIIa

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een evaluatieverslag omtrent voorliggende wetswijziging binnen drie jaar na inwerkingtreding naar de Kamer wordt gezonden. Doel van deze evaluatie is om inzicht te krijgen of de aanvullende randvoorwaarden afdoende bescherming bieden aan de persoonlijke levenssfeer van de burger wanneer er sprake is van elektronische uitwisseling van medische gegevens. Daarbij wordt gekeken of de gestelde eisen ook daadwerkelijk en afdoende vorm krijgen in de praktijk. Tevens wordt in de evaluatie gekeken of de algemene maatregel van bestuur waarin specifieke functionele, technische en organisatorische eisen worden gesteld aan de uitwisseling van medische gegevens, nog aansluit op de laatste technologische ontwikkelingen.

P. Dijkstra