Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433509 nr. 10

33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 maart 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel II, onderdeel A, wordt aan het slot van onderdeel j van artikel 1, de punt vervangen door een puntkomma.

B

Aan artikel II, wordt na onderdeel A een onderdeel toegevoegd, luidende:

Aa

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Indien de zorgaanbieder overeenkomstig het bepaalde in artikel 15a gegevens van de cliënt beschikbaar stelt via een elektronisch uitwisselingssysteem, is de rechtspersoon die dat elektronisch uitwisselingssysteem beheert en in stand houdt, bevoegd tot het verwerken van het burgerservicenummer van die cliënt voor zover dat noodzakelijk is om zijn taak als beheerder uit te voeren.

C

Artikel II, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 15b, tweede lid, «het eerste lid, onderdeel a» vervangen door: het eerste lid.

2. In artikel 15i, wordt «artikel 138a» vervangen door: artikel 138ab.

Toelichting

Onderdeel B

Zorgaanbieders zijn op grond van artikel 4 van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg verplicht tot het gebruik van het burgerservicenummer van een cliënt met het doel te waarborgen dat de in het kader van de verlening van zorg te verwerken persoonsgegevens op die cliënt betrekking hebben. Indien gegevens – overeenkomstig artikel 15a met toestemming van de cliënt – beschikbaar worden gesteld voor het raadplegen via een elektronisch uitwisselingssysteem, dient eveneens gewaarborgd te zijn dat die gegevens op een bepaalde cliënt betrekking hebben. Omdat het beheren en in stand houden van een elektronisch uitwisselingssysteem doorgaans wordt gedaan door een rechtspersoon niet zijnde een zorgaanbieder, wordt met deze wijziging van artikel 8 van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg geregeld dat deze rechtspersoon de burgerservicenummers mag verwerken van cliënten die op grond van artikel 15a van dit wetsvoorstel toestemming hebben gegeven dat hun gegevens via dat elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar worden gesteld. Met de laatste zinsnede van het voorgestelde tweede lid wordt de reikwijdte van het recht tot het verwerken van burgerservicenummers door een beheerder van een elektronisch uitwisselingssysteem beperkt tot activiteiten die nodig zijn voor het beheren van het betreffende elektronische uitwisselingssysteem. De beheerder is niet bevoegd de burgerservicenummers voor andere doeleinden te verwerken.

Onderdelen A en C

In deze onderdelen worden twee technische onvolkomenheden aangepast.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers