Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633508 nr. 16

33 508 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 23 september 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt onderdeel B als volgt gewijzigd:

1. Na het tweede onderdeel worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

2a. Onderdeel g (nieuw) komt te luiden:

  • g. redelijkerwijs aannemelijk is dat aan de proefpersoon te betalen vergoedingen niet van invloed zijn op het geven van toestemming voor deelneming aan het onderzoek indien de proefpersoon de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt;.

2b. Na onderdeel g (nieuw) wordt, onder verlettering van de onderdelen h tot en met k tot i tot en met l, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • h. redelijkerwijs aannemelijk is dat aan de proefpersoon te betalen vergoedingen niet in onevenredige mate van invloed zijn op het geven van toestemming voor deelneming aan het onderzoek indien de proefpersoon meerderjarig is;.

2. In het derde onderdeel wordt «i (nieuw)» vervangen door «j (nieuw)» en wordt de aanduiding «i.» vervangen door: j.

Toelichting

De indiener van dit amendement wil voorkomen dat door het verlagen van de leeftijdsgrens voor het geven van zelfstandige toestemming voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek van 18 naar 16 jaar, deze doelgroep omwille van financiële argumenten een keuze maakt om deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek.

Dik-Faber