33 495 Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

Nr. 90 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Meurs vaststelt dat er door ROC Leiden aan financieel adviesbureau Ilfa grote sommen geld zijn overgemaakt, waaraan in ieder geval voor een bedrag van € 150.000 geen overeenkomst ten grondslag ligt, terwijl Ilfa in die tijd ook opdrachten uitvoerde voor Green Real Estate;

tevens constaterende dat uit de rapportage van Integis blijkt dat een volledige analyse of er sprake is van ongeoorloofde belangenverstrengeling van de adviseurs van ROC Leiden, alleen kan worden vastgesteld op basis van een integraal onderzoek aan de hand van bankafschriften en alle uitgaande geldstromen;

tevens constaterende dat de commissie-Meurs van mening is dat een dergelijk onderzoek geen onderdeel uitmaakte van haar opdracht;

overwegende dat een volledige analyse noodzakelijk is voor de beantwoording van de vraag of er sprake was van ongeoorloofde belangenverstrengeling;

verzoekt de regering, een geïntegreerd onderzoek uit te laten voeren naar door ROC Leiden aan adviseurs verrichte betalingen door een daartoe toegeruste en onafhankelijke organisatie, en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Jasper van Dijk

Naar boven