33 485 Evaluatie Wet wegvervoer goederen

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2013

In de Wet wegvervoer goederen 2008 (Stb. 2008, 492) was voor de aanpassing per 13 december 2012(Stb. 2012, 442) onder artikel 4,5 lid 5 bepaald dat er na vier jaar een evaluatie zal worden uitgevoerd naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het functioneren van de NIWO en dat deze evaluatie aan de Staten Generaal zal worden toegezonden. Met de inwerkingtreding per 1 januari 2013 van de Aanpassingswet ZBO’s IenM aan de kaderwet ZBO’s wordt voor de evaluatie aangesloten bij de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Bijgaand doe ik u de rapportage toekomen van het over de periode 2010 tot en met 2012 door EC O&P uitgevoerde onderzoek1. Het onafhankelijk onderzoeksbureau EC O&P is onderdeel van de Werkmaatschappij, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode maart–april 2013.

Hoofdconclusie is dat de NIWO gedurende de onderzoeksperiode 2010–2012 haar publieke taken op een doeltreffende en doelmatige wijze heeft uitgevoerd, waarbij de governance voldoende aandacht heeft gekregen.

Aandachtspunten worden door mij meegenomen in het overleg met de NIWO naar aanleiding van het rapport.

Tevens doe ik u toekomen het jaarverslag en de jaarrekening van de NIWO over 2012, voorzien van een goedkeurende controleverklaring2.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven