Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333480-XIII nr. 1

33 480 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

30 november 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), alle voor het jaar 2012, zoals deze zijn vastgesteld bij de wet tot vaststelling van de begrotingstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012, Stb. 59, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 september 2012, Stb. 488;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken, mede namens

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) Begroting 2012, Ministerie van Economische Zaken, bedragen x € 1 000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutaties (+of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

5 372 754

12 932 600

 

126 352

– 349 567

 

– 175 932

234 577

                     
 

Beleidsartikelen

 

4 934 084

12 917 056

 

94 245

– 352 803

 

– 191 102

233 631

11

Goed functionerende economie en markten

227 664

230 637

55 200

550

550

16 565

– 4 843

6 780

6 122

12

Een sterk Innovatievermogen

708 454

814 158

45 172

– 9 624

6 240

 

7 123

– 10 775

10 162

13

Een excellent ondernemingsklimaat

1 975 977

243 578

105 811

399 979

60 936

241

81 848

64 343

– 9 375

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

360 586

1 337 643

12 249 911

1 797 933

– 6 220

– 370 000

151 256

– 183 480

295 511

15

Een sterke internationale concurrentiepositie

109 262

132 664

11 815

– 10 314

2 365

– 3 352

– 56 935

– 15 943

 

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

538 652

555 985

336 897

60 873

31 038

3 581

178 185

33 015

– 42 654

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

778 990

780 891

75

14 870

– 8 151

46

7 704

6 564

4 968

18

Natuur en Regio

409 901

838 528

112 175

4 983

7 487

116

3 168

– 91 606

– 31 103

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

438 670

15 544

 

32 107

3 236

 

15 170

946

40

Apparaat

464 071

447 458

15 544

15 102

15 102

3 236

5 847

23 387

946

41

Nominaal en Onvoorzien

– 8 788

– 8 788

 

17 005

17 005

 

– 8 217

– 8 217

 

Suppletoire begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten (Najaarsnota)

Begroting 2012

Ministerie van Economische Zaken, bedragen x € 1 000

Naam

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

DICTU

111 296

111 296

0

5 302

5 302

0

DR

133 501

133 501

0

29 521

29 055

466

DLG

105 946

108 946

– 3 000

6 421

3 421

3 000

Agentschap Nederland

246 589

246 589

0

10 097

9 847

250

Agentschap Telecom

31 955

31 955

0

– 467

– 569

102

NVWA

232 545

232 545

0

32 577

36 497

– 3 920

Totaal

861 832

864 832

– 3 000

83 451

83 553

– 102

Naam

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

DICTU

17 176

8 588

0

0

DR

22 485

8 500

2 323

0

DLG

4 431

2 315

869

– 2 315

Agentschap Nederland

2 440

1 150

– 1 180

– 1 150

Agentschap Telecom

3 592

0

– 1 534

0

NVWA

22 107

11 681

0

0

Totaal

72 231

32 234

478

– 3 465