Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333475 nr. 11

33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG

Ontvangen 17 april 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 5a als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Een quotum aan het aantal tewerkstellingsvergunningen is een instrument dat zwaar ingrijpt op de sector. Met dit amendement wordt geregeld dat de algemene maatregel van bestuur waarbij een limiet aan het aantal te verlenen tewerkstellingsvergunningen wordt ingesteld voor bepaalde categorieën van werkzaamheden of voor bepaalde categorieën van vreemdelingen wordt voorgehangen aan beide kamers der Staten-Generaal, zodat zij parlementaire controle beter kunnen uitoefenen.

Van Weyenberg