Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333474 nr. 4

33 474 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het opnemen van resultaten van enkele examenonderdelen beroepsonderwijs in het basisregister onderwijs en het diplomaregister

Nr. 4 VERSLAG

Vastgesteld 11 december 2012

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

Inleiding

De leden van de VVD-fractie hebben met instemming kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij hebben hier enkele vragen over.

De leden van de D66-fractie hebben kennisgenomen van de Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het opnemen van resultaten van enkele examenonderdelen beroepsonderwijs in het basisregister onderwijs en het diplomaregister. Zij hebben hierover nog enkele vragen en opmerkingen.

Doel

De leden van de VVD-fractie onderschrijven het belang van het meten van de behaalde toetsresultaten, zodat het beleid van het departement geëvalueerd kan worden en zonodig bijgesteld. Zij vragen aan de regering of er ieder jaar een evaluatie op basis van examenresultaten plaatsvindt.

De leden van de D66-fractie constateren dat de registratie van examenresultaten vooral dient ter evaluatie van het kabinetsbeleid. Deze leden vragen of dit betekent dat de resultaten niet zullen worden gebruikt voor toezichtsdoeleinden.

De leden lezen voorts dat de registratie van de examenresultaten mbo-instellingen de mogelijkheid biedt tot benchmarking. Is daarvoor registratie bij DUO daadwerkelijk nodig? En zal benchmarking op examencijfers niet leiden tot perverse prikkels bij mbo-instellingen, bijvoorbeeld bij het toelatingsbeleid, zo vragen zij.

Financiële gevolgen voor de rijksbegroting

De leden van de VVD-fractie merken op dat de regering in de toelichting de kosten voor de aanpassingen aan BRON (voor de rijksbegroting) en de administratieve lasten voor extra handelingen in euro’s voor de instellingen benoemt. Graag vernemen deze leden of de opmerking van de MBO Raad, dat de huidige software voor gegevensuitwisseling tussen de leerlingadministratie en BRON1 moet worden aangepast, ook leidt tot kosten voor de instellingen of de rijksbegroting en zo ja hoeveel.

De leden van de D66-fractie merken op dat de software voor gegevensuitwisseling tussen de leerlingadministratiesystemen van de instellingen en BRON zal moeten worden aangepast. Welke kosten zijn hieraan verbonden en voor wiens rekening komen deze kosten, zo vragen de genoemde leden.

Voorzitter van de commissie, Wolbert

Adjunct-griffier van de commissie, Bosnjakovic-Van Bemmel


X Noot
1

BRON: basisregister onderwijs