33 455 Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wetstechnische gebreken te herstellen in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 4:17 vervalt het achtste lid.

B

Artikel 11:2 komt te luiden:

Artikel 11:2

  • 1. Het bedrag van de vergoeding, bedoeld in artikel 4:113, eerste lid, en de bedragen, vastgesteld in de artikelen 8:41, tweede lid, en 8:109, eerste lid, en krachtens de artikelen 7:15, vierde lid, 7:28, vijfde lid, en 8:75, eerste lid, worden jaarlijks met ingang van 1 januari bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. Daarbij worden de bedragen rekenkundig afgerond op gehele euro’s.

  • 2. De overige bij of krachtens deze wet vastgestelde bedragen kunnen bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie worden aangepast voor zover de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft.

C

In bijlage 1 wordt de zinsnede met betrekking tot de Vreemdelingenwet 2000 gewijzigd als volgt:

a. onderdeel d wordt geletterd f;

b. er worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

  • d. een inreisverbod als bedoeld in artikel 66a, eerste of tweede lid, dat door middel van een zelfstandige beschikking is uitgevaardigd

  • e. de opheffing of tijdelijke opheffing van een inreisverbod

D

In artikel 1 van bijlage 2:

a. komt de zinsnede met betrekking tot de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën te luiden:

Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën: de artikelen 20, 21, 22, 72, eerste lid, 75, en 101, derde lid

b. komt de zinsnede met betrekking tot de Reconstructiewet Midden-Delfland te luiden:

Reconstructiewet Midden-Delfland: de artikelen 36, eerste lid, 37, 44, eerste lid, 45 en 70

c. wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet milieubeheer na «11.2, derde lid, onderdelen b en c,» ingevoegd: 15.51, derde lid,.

E

In artikel 2 van bijlage 2:

a. wordt «Algemene wet bijzondere ziektekosten» vervangen door: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

b. komt de zinsnede met betrekking tot de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën te luiden:

Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën: de artikelen 13, eerste lid, en 74, eerste, tweede, derde en vijfde lid

c. komt de zinsnede met betrekking tot de Reconstructiewet Midden-Delfland te luiden:

Reconstructiewet Midden-Delfland: artikel 72, eerste tot en met derde lid

d. wordt de zinsnede met betrekking tot de Waterschapswet gewijzigd als volgt:

1°. de onderdelen b en c worden geletterd c en d;

2°. er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • b. artikel 21, eerste lid

F

In artikel 4 van bijlage 2 komt de zinsnede met betrekking tot de In- en uitvoerwet te luiden:

In- en uitvoerwet

G

In artikel 9 van bijlage 2:

a. wordt in de zinsnede met betrekking tot het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs «besluiten» vervangen door: betreft een besluit;

b. wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Wet participatiebudget

H

In artikel 10 van bijlage 2 vervalt de zinsnede met betrekking tot de Wet inburgering.

I

In artikel 11 van bijlage 2 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie: hoofdstuk 3

ARTIKEL II

Afdeling 3 van hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt vernummerd tot afdeling 4.

ARTIKEL III

In artikel 142, tweede lid, van de Mijnbouwwet wordt «hoofdstuk V, afdelingen 2 en 3, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen» vervangen door: hoofdstuk V, afdelingen 2 en 4, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

ARTIKEL IV

De Vreemdelingenwet 2000 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 72a, eerste lid, wordt «een onrechtmatige handeling» vervangen door: een onrechtmatig besluit of een onrechtmatige andere handeling.

B

Aan artikel 83a wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Deze afdeling, met uitzondering van artikel 86, is van overeenkomstige toepassing op het incidenteel hoger beroep. Voor zover nodig in afwijking van artikel 8:110 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de termijnen voor het instellen van incidenteel hoger beroep als bedoeld in het tweede lid van dat artikel en voor het naar voren brengen van de zienswijze, bedoeld in het derde lid van dat artikel, gelijk aan de termijn voor het instellen van hoger beroep.

C

Aan artikel 95 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De artikelen 8:110 tot en met 8:112 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing.

ARTIKEL V

In de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten vervallen de onderdelen B en D van artikel III (Vreemdelingenwet).

ARTIKEL VI

Artikel 13a van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «7:28, tweede lid, eerste volzin, derde en vierde lid» vervangen door: 7:28, tweede, vierde en vijfde lid.

2. Onder vernummering van het vierde lid tot derde lid worden het tweede en derde lid vervangen door:

  • 2. In geval van een veroordeling in de kosten ten behoeve van een partij aan wie ter zake van het beroep bij de kantonrechter, het bezwaar of het administratief beroep een toevoeging is verleend krachtens de Wet op de rechtsbijstand, wordt het bedrag van de kosten betaald aan de rechtsbijstandverlener. De rechtsbijstandverlener stelt de belanghebbende zoveel mogelijk schadeloos voor de door deze voldane eigen bijdrage. De rechtsbijstandverlener doet aan de Raad voor rechtsbijstand opgave van een kostenvergoeding door het bestuursorgaan.

ARTIKEL VII

Artikel 20.5a van de Wet milieubeheer wordt gewijzigd als volgt:

1. De eerste volzin van het eerste lid komt te luiden: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voegt de behandeling van bij haar aanhangige zaken over een nationaal toewijzingsbesluit als bedoeld in artikel 16.24, eerste lid, die op dezelfde handelsperiode betrekking hebben.

2. In het tweede lid wordt «aan artikel 8:51a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en aan artikel 36, zesde lid, van de Wet op de Raad van State» vervangen door «aan artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht» en wordt «de tussenuitspraak, als bedoeld in artikel 8:80a» vervangen door: de tussenuitspraak, bedoeld in artikel 8:80a.

3. Het vierde lid vervalt.

ARTIKEL VIII

De tweede volzin van artikel 7.67 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt vervangen door twee volzinnen, luidende: Dat bedrag wordt jaarlijks met ingang van 1 januari bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. Daarbij wordt het bedrag rekenkundig afgerond op gehele euro’s.

ARTIKEL IX

Indien het bij koninklijke boodschap van 9 september 2011 ingediende voorstel tot wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart) (Kamerstukken 32 891) tot wet is of wordt verheven:

a. en deel A, artikel I, onderdelen CC en CCCCC, van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht nog niet in werking zijn getreden, wordt in artikel CXLIVa, onderdeel B, onder 2, b, van de Wet herziening gerechtelijke kaart «beroepen tegen besluiten als bedoeld in artikel 71 van die wet» vervangen door: het beroep;

b. en zowel artikel CXLIVa, onderdeel B, onder 2, b, van de Wet herziening gerechtelijke kaart als deel A, artikel I, onderdelen CC en CCCCC, van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking zijn getreden, wordt in artikel 6 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht in de zinsnede met betrekking tot de Vreemdelingenwet 2000 «beroepen tegen besluiten als bedoeld in artikel 71 van die wet» vervangen door: het beroep.

ARTIKEL X

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 december 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Kamerstukken 33 135) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel F, van die wet in werking is getreden of treedt:

a. wordt in bijlage 1 en artikel 2 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht, in de zinsnede met betrekking tot de Belemmeringenwet Privaatrecht «artikel 2.3, tweede lid, onderdelen b en c» vervangen door: artikel 2.3, tweede lid, onderdelen a en b;

b. komt artikel 2.3, twaalfde lid, van de Crisis- en herstelwet te luiden:

  • 12. Indien voor de uitvoering van werken als bedoeld in het tweede lid, onderdelen a en b, toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht noodzakelijk is, geldt in plaats van artikel 4 van die wet dat de werking van een besluit als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, of artikel 3, tweede lid, van die wet opgeschort wordt totdat de beroepstermijn is verstreken.

ARTIKEL XI

Artikel VIII van de wet van 13 september 2012 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (Stb. 2012, 430) vervalt.

ARTIKEL XII

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL XIII

Deze wet wordt aangehaald als: Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Naar boven