Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533450 nr. 25

33 450 Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2014

Mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken informeer ik u hierbij over de vaststelling door het kabinet van de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012–2020, Deel 21. De Mariene Strategie Deel 2 is het tweede van de drie uit te brengen producten tijdens de eerste implementatiecyclus van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM, 2008). Dit deel beschrijft het KRM-Monitoringprogramma. Het ontwerp van de Mariene Strategie Deel 2 heeft van 7 maart tot en met 17 april 2014 ter inzage gelegen. De reactie van het kabinet op de ingediende zienswijzen is opgenomen in bijgevoegde Nota van Antwoord2.

Het KRM-Monitoringprogramma omvat de operationele uitwerking van de 32 indicatoren behorende bij de milieudoelen uit Mariene Strategie Deel 1 (kabinetsbesluit 2012), en levert informatie voor de mate van doelbereik en de effectiviteit van maatregelen. Dit KRM-Monitoringprogramma geeft tevens invulling aan de monitoringopgave voor de implementatie van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn op het Nederlandse deel van de Noordzee.

Op 28 mei 2013 heeft uw Kamer de motie Slob/Geurts (Kamerstuk 32 002, nr. 32) aangenomen. Deze motie behelst onder meer «zo spoedig mogelijk een nulmeting te doen en indicatoren vast te stellen en de resultaten van maatregelen in natuurgebieden op zee te monitoren, waarbij het sluiten van gebieden [in de bodembeschermingsgebieden in de EEZ (red.)] ook teruggedraaid kan worden». Met de uitvoering van het KRM-Monitoringprogramma wordt aan deze behoefte van een nulmeting en monitoring invulling gegeven.

Voor 15 oktober van dit jaar zal aan de Europese Commissie over het KRM-Monitoringprogramma worden gerapporteerd.

In 2015 besluit het kabinet over de Mariene Strategie Deel 3, het KRM-Programma van Maatregelen. Mariene Strategie Deel 3 zal onderdeel uitmaken van het Nationaal Waterplan 2015–2021.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl