Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433438 nr. 7

33 438 Wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN

Ontvangen 24 maart 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden vervalt «voor beperkte duur».

II

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 9 gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid wordt vernummerd tot het tweede lid.

Toelichting

Met dit amendement wordt de beperkte duur van de startmeldingsplicht geschrapt. Om er zeker van te zijn dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg afdoende toezicht kan houden is het naar de mening van de indiener noodzakelijk om ook na twee jaar de startmeldingsplicht te handhaven. Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift van dit wetsvoorstel te luiden: Wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist.

Van Gerven