33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Nr. 32 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 20 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

Voor artikel 20 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet van [datum] tot wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (Stb. xx) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de door genoemde wet aangebrachte wijzigingen in deze wet in de praktijk.

Toelichting

Met dit amendement wordt de voorgestelde wetswijziging binnen drie jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. De evaluatie levert inzicht op over de doeltreffendheid en effecten van de wet. Indien blijkt dat de beoogde doelstellingen in de praktijk niet of onvoldoende worden verwezenlijkt, kan worden besloten de wet aan te passen.

Voortman

Naar boven