33 418 Handhaving Europese regels voor afvaltransport

Nr. 6 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 januari 2013

In ons rapport Handhaving Europese regels voor afvaltransport (Kamerstuk 33 418, nr. 2) refereren wij aan het streven van het Openbaar Ministerie om maximaal 10% van alle zaken te seponeren. In het rapport wordt deze interne norm gerelateerd aan de EVOA-zaken die door het OM zelf worden afgedaan (106 sepots op een totaal van 338 zaken maakt 31%). Voor de norm is het aantal sepots ten opzichte van het totale aantal afgedane zaken relevant: wanneer de 167 rechterlijke afdoeningen worden meegerekend, bedraagt het sepotpercentage 21%. Dit is nog steeds ruim boven de interne streefwaarde van het OM. Onze conclusie en aanbeveling aan de minister van Veiligheid en Justitie om de oorzaken van het hoge sepotpercentage te analyseren en mogelijkheden te zoeken om dat terug te dringen, blijven onverkort van kracht.

De betrokken bewindspersonen, de ministers van VenJ en IenM en de staatssecretarissen van IenM en Financiën, zullen wij een afschrift van deze brief sturen.

Bij deze brief gaat een overzicht van de aanvullingen in ons rapport.

Algemene Rekenkamer

drs. S.J. Stuiveling, president

dr. Ellen van Schoten RA, secretaris

Bijlage: aanvulling rapport van de Algemene Rekenkamer Handhaving Europese regels voor afvaltransport (4 oktober 2012)

Aanvulling

Hoofdstuk 1, Overzicht conclusies, aanbevelingen en bestuurlijke reacties, pagina 10

De zinnen:

«Het OM seponeert drie op de tien EVOA-zaken. Daarmee ligt het sepotpercentage ver boven de interne norm van het OM.»

Moeten luiden:

«Van de EVOA-zaken die het OM zelf afdoet, eindigt drie op de tien in een sepot.

Gerelateerd aan het totaal, de door OM en ZM afgedane zaken tezamen, bedraagt het sepotpercentage 21%. Dit ligt ruim boven de interne norm van het OM.»

Hoofdstuk 4, § 4.2.3, pagina 37

De tabel:

Tabel 1 Typen afdoening bij het OM van EVOA-zaken in de periode 2008–2010

Wijze afdoening

Aantallen

Percentage

Transactie

215

64%

Sepot

106

31%

Samengevoegde zaken1

10

3%

Overig

7

1%

Totaal

338

100%

X Noot
1

Samenvoegen van verschillende strafbare feiten tot één strafzaak.

Vervangen door:

Tabel 1 Typen afdoening door het OM van EVOA-zaken in de periode 2008–2010, afgezet tegen het totaal door OM en ZM afgedane zaken

Wijze afdoening

Aantallen

Percentages OM-afdoening

Percentages totale afdoening

Transactie

215

64%

43%

Sepot

106

31%

21%

Samengevoegde zaken1

10

3%

2%

Overig

7

1%

1%

OM-afdoening

338

100%

67%

ZM-afdoening (zie tabel 2)

167

 

33%

Totaal

505

 

100%

X Noot
1

Samenvoegen van verschillende strafbare feiten tot één strafzaak.

De zin:

«Het grootste deel van de OM-zaken (meer dan zes op tien) is afgedaan met een transactie; iets meer dan drie op tien zaken zijn geseponeerd.»

Moet luiden:

«Het grootste deel van de OM-zaken (meer dan zes op tien) is afgedaan met een transactie; iets meer dan drie op tien zaken zijn geseponeerd. Gerelateerd aan het totaal aantal zaken, OM en ZM afdoeningen tezamen, bedraagt het sepotpercentage 21%»

Voetnoot 25:

Het OM heeft aangeven dat de categorie «bestuurlijk ingrijpen prevaleert» zich laat

verklaren door een beleidswijziging over het niet aanwezig zijn van het bijlage VII-formulier, terwijl het rapport overigens aan alle regels voldoet. Als deze categorie buiten beschouwing wordt gelaten, daalt het sepotpercentage van 31% naar 26%.

Moet luiden:

Het OM heeft aangeven dat de categorie «bestuurlijk ingrijpen prevaleert» zich laat

verklaren door een beleidswijziging over het niet aanwezig zijn van het bijlage VII-formulier, terwijl het rapport overigens aan alle regels voldoet. Als deze categorie buiten beschouwing wordt gelaten, daalt het sepotpercentage van 31% naar 26% en van 21% naar 18% als ook de ZM afdoeningen worden meegenomen.

Hoofdstuk 4, § 4.3, pagina 39

De zinnen:

«Het OM seponeert drie op de tien EVOA-zaken. Daarmee ligt het sepotpercentage ver boven de interne norm van het OM.»

Moeten luiden:

«Van de EVOA-zaken die het OM zelf afdoet, eindigt drie op de tien in een sepot.

Gerelateerd aan het totaal aantal zaken, OM en ZM afdoeningen tezamen, bedraagt het sepotpercentage 21%. Daarmee ligt het sepotpercentage ruim boven de interne norm van het OM.»

Naar boven