33 418 Handhaving Europese regels voor afvaltransport

Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 4 december 2012

De commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer «Handhaving Europese regels voor afvaltransport» en «Vooropname 2012, Factsheet over export van afval» (Kamerstuk 33 418, nr. 2)

De Algemene Rekenkamer heeft deze vragen beantwoord bij brief van 3 december 2012. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Paulus Jansen

De griffier van de commissie, Sneep

Vraag 1

Waarom is het onderzoek beperkt tot acht Europese landen? Waarom hebben Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk geen onderzoek gedaan?

Antwoord

Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van het Contact Comité van de hoofden van de nationale rekenkamers (supreme audit institutions) van de landen van de Europese Unie en de Europese Rekenkamer. Deelname was vrijwillig en stond open voor rekenkamers van alle Europese landen. Het is niet bekend waarom de genoemde landen niet hebben deelgenomen.

Vraag 2

Welke afspraken zijn er tussen de deelnemende lidstaten gemaakt over de onderzoeksaanpak en door wie zijn deze afspraken namens Nederland gemaakt?

Antwoord

De deelnemende rekenkamers, niet de deelnemende lidstaten, hebben vooraf afspraken gemaakt over de doelstelling, probleemstelling, onderzoeksvragen, onderzoeksaanpak en normen. De afspraken zijn vervat in een gezamenlijk auditplan, waarover intensieve ambtelijke afstemming heeft plaatsgevonden tussen de onderzoeksteams van de deelnemende landen. Het plan is als onderdeel van de nationale onderzoeksvoorstellen vastgesteld door de leiding van de deelnemende rekenkamers.

In een bijlage bij ons rapport op www.rekenkamer.nl geven we een overzicht van de onderzoeksvragen en de aanpak die de deelnemende rekenkamers hebben afgesproken voor de coordinated audit.

Vraag 3

Hoe krijgt de overheid zicht op de illegale stroom afval? Waarom doet de Rekenkamer hier geen aanbevelingen voor?

Antwoord

Illegale goederenstromen zijn door hun karakter moeilijk in kaart te brengen. Om toch enig zicht te krijgen op de illegale afvalstroom kan een analyse worden gemaakt van de bevindingen van randomcontroles waarbij ook is getoetst aan de EVOA. Door een beperking in de douane-software voor controleopdrachten kan een dergelijke analyse momenteel niet worden gemaakt. De staatssecretaris van Financiën meldt in

zijn reactie op ons rapport dat er gewerkt wordt aan een oplossing voor deze systeembeperking.

Op kwalitatief niveau kan inzicht worden verkregen in de illegale stroom door een gedetailleerde analyse te maken van overtredingen die aan het licht zijn gekomen. De Strategische Milieukamer laat bijvoorbeeld momenteel dergelijke analyses uitvoeren, zoals de minister van VenJ meldt in zijn reactie op ons rapport. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

Wij hebben naar aanleiding van onze bevindingen geen aparte aanbeveling geformuleerd omdat dit punt wordt afgedekt door onze meer algemene aanbeveling aan de bewindspersonen van IenM, van VenJ en van Financiën om gezamenlijk te werken aan een informatiehuishouding die beter past bij de EVOA en inzicht geeft in de effecten van handhavingsinstrumenten en in het effect van het geheel aan handhavingsactiviteiten. De betrokken bewindspersonen hebben in hun reacties op het rapport laten weten te werken aan systeemaanpassingen.

Naar boven