33 410 Kabinetsformatie 2012

Nr. 12 BRIEF VAN DE INFORMATEURS

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2012

Op 20 september jl. heeft de Tweede Kamer de opdracht van de informateurs vastgesteld, inhoudende «om – mede gelet op de financieel-economische situatie en in verband daarmee de begroting voor 2013 – op zo kort mogelijke termijn de mogelijkheid te onderzoeken van een stabiel kabinet uit VVD en PvdA, de grootste partijen en de grootste winnaars».

Het belang en de urgentie van de behandeling van de begroting voor 2013 door de Tweede Kamer hebben ertoe geleid dat dit onderwerp, conform de opdracht van de Tweede Kamer, voorrang heeft gekregen bij de besprekingen met de voorzitters van de fracties van VVD en PvdA. Het overleg van beide fractievoorzitters heeft geleid tot overeenstemming over voorstellen tot wijziging van de begroting voor 2013 die door leden van hun fracties zullen worden ingebracht en toegelicht bij de behandeling van deze begroting door de Tweede Kamer.

Op verzoek van de twee fractievoorzitters bieden wij u hierbij een overzicht met de inhoud van deze voorstellen aan.

H. G. J. Kamp W. J. Bos

Deelakkoord begroting 2013
 

2013

2014

2015

2016

2017

Intensiveringen

         
           

1. Tegemoetkoming ondernemers afdracht BTW

19

       

2. Verdubbeling intensivering leerkrachten VO (Bèta, jong academisch)

50

50

     

3. Terugdraaien maatregel reiskostenaftrek

1 652

1 670

1 663

1 686

1 673

4. Schrappen maatregel langstudeerders (plus teruggaaf 2012)

263

220

230

230

230

5. Overbruggingsregeling AOW-verhoging (*)

30

45

45

45

20

6. Doorwerkbonus/mobiliteitbonus (*)

150

150

300

300

300

7. Schrappen eigen bijdrage GGZ en liggeld ziekenhuizen

145

145

145

145

145

8. Modernisering ZW: 1 jaar uitstel werknemerprikkel

38

24

     
           

Dekking

         
           

9. Niet invoeren vitaliteitssparen

– 580

– 764

– 759

– 734

– 700

10. Assurantiebelasting naar 21%

– 940

– 1379

– 1403

– 1403

– 1403

11. Schrappen voorschotregeling AOW

– 10

– 30

– 30

50

20

12. Snellere verhoging AOW leeftijd

     

– 70

– 160

13. Besluitvorming premies en eigen bijdragen zorg

 

– 145

– 145

– 145

– 145

14. Incidentele lastenruimte 2013

– 649

       

15. Vrijval enveloppe duurzaamheid begrotingsakkoord

– 155

       
           

Kasschuif 2013–2014 sociale zekerheid

– 30

30

     
           

Totaal

– 17

16

46

104

– 20

(*) voor 2013 zonodig met terugwerkende kracht in 2014

         

Toelichting deelakkoord begroting 2013

Intensiveringen

1. Tegemoetkoming ondernemers afdracht BTW.

Voor ondernemers wordt een uitstelregeling ontworpen, die ruimer is dan het huidige voorstel in het Belastingplan. De grens voor de uitstelregeling wordt opgetrokken van 12 000 naar 20 000 euro, omdat een vergelijkbare regeling voor particulieren dezelfde grens heeft. Concreet betekent dit dat ondernemers onder bepaalde voorwaarden hun BTW-afdracht een kwartaal later kunnen doen. Dit geeft ondernemers enige ruimte om de effecten van de BTW verhoging op korte termijn op te vangen.

2. Verdubbeling intensivering begrotingsakkoord leerkrachten VO (Bèta, jongacademisch).

In het begrotingsakkoord is al 105 miljoen beschikbaar gesteld voor de kwaliteit van docenten en schoolleiders. Dit bedrag wordt verdubbeld: voor begeleiding van startende bèta leraren en jonge academische leraren in het voortgezet onderwijs wordt 100 miljoen incidenteel extra uitgetrokken. Deze middelen worden ingezet via een tijdelijke regeling (niet lumpsum).

3. Terugdraaien maatregel reiskostenaftrek.

De maatregel uit het begrotingsakkoord rond de afschaffing van de fiscale reiskostenaftrek wordt in zijn geheel teruggedraaid, inclusief de maatregel «auto van de zaak». In het budgettair beslag is de doorwerking meegenomen naar de toeslagen en werknemersverzekeringen.

4. Schrappen maatregel langstudeerders (plus teruggaaf 2012).

De langstudeerdersmaatregel wordt voor studenten teruggedraaid, rekening houdend met uitvoeringskosten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (1 miljoen). Daarbij wordt verondersteld dat het beoogde gedragseffect ook volledig verdwijnt. De reeds geïnde boetes in 2012 worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk begin 2013 terugbetaald.

5. Overbruggingsregeling AOW-verhoging.

Voor mensen die per 1-1-2013 nu reeds deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling, en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW leeftijdsverhoging, wordt vanaf 2013 een overbruggingsregeling ontworpen. De regeling geldt voor deelnemers met een inkomen tot 150% WML en kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). Voor de uitvoeringskosten is 5 miljoen in 2014 beschikbaar. Mocht invoering per 1-1-2013 op praktische bezwaren stuiten, dan wordt aan de regeling terugwerkende kracht vanaf 1-1-2013 toegekend.

6. Doorwerkbonus/mobiliteitsbonus.

Er wordt een doorwerkbonus ingevoerd voor werknemers (voltijd en deeltijd) vanaf 61 tot 65 jaar. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar, kunnen zo gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan. Deze doorwerkbonus geldt voor werknemers met een inkomen vanaf 90% WML, wordt maximaal van 100% tot 120% WML en loopt daarna af tot 175% WML. Het structurele budgettaire beslag van deze regeling is ruim 200 miljoen. Daarnaast wordt geïntensiveerd op de reeds bestaande mobiliteitsbonus, om de arbeidsparticipatie verder te stimuleren. Mocht invoering per 1-1-2013 op praktische bezwaren stuiten, dan wordt de bonus in 2014 met terugwerkende kracht alsnog ter beschikking gesteld.

7. Schrappen eigen bijdrage GGZ en liggeld ziekenhuizen.

De invoering van de eigen bijdrage tweedelijns GGZ en de eigen bijdrage van 7,50 euro per verpleegdag in instellingen voor medisch-specialistische zorg worden teruggedraaid. (Hiertoe wordt het Besluit zorgverzekeringen aangepast). Vanaf 2014 loopt het ongedaan maken van deze twee maatregelen mee in de besluitvorming over premies en eigen bijdragen in de zorg.

8. Modernisering Ziektewet: 1 jaar uitstel werknemersprikkel.

De invoering van de prikkel voor werknemers uit de modernisering van de Ziektewet (verkorting duur uitkering) wordt met een jaar uitgesteld. Dit levert een derving op van 38 miljoen in 2013. Binnen een jaar wordt een alternatief gevonden om de hoge instroom van werknemers zonder vast contract (flexwerkers) in de Ziektewet het hoofd te bieden.

Dekking

9. Niet invoeren vitaliteitssparen.

Het vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd.

10. Assurantiebelasting naar 21%.

De assurantiebelasting wordt verhoogd naar het niveau van het hoge BTW tarief (21%).

11. Schrappen voorschotregeling AOW.

De huidige voorschotregeling voor de AOW leeftijdsverhoging wordt afgeschaft. Deze is niet langer nodig, omdat de nieuwe overbruggingsregeling is gecreëerd.

12. Snellere verhoging AOW leeftijd/schrappen voorschotregeling.

De AOW leeftijd wordt na 2015 versneld verhoogd volgens onderstaand schema. Hierdoor wordt in 2018 de AOW leeftijd 66 jaar en in 2021 67 jaar.

Tabel: nieuw tijdpad verhoging AOW-leeftijd (aantal maanden)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Huidige wet

1

2

3

5

7

9

12

15

18

Na deelakkoord

1

2

3

6

9

12

16

20

24

13. Besluitvorming premies en eigen bijdragen zorg.

Zie regel 7.

14. Incidentele lastenruimte 2013.

De nog beschikbare incidentele lastenenveloppe (verlaging AOF premie) wordt ingezet ter dekking van dit deelakkoord.

15. Vrijval enveloppe duurzaamheid begrotingsakkoord.

In het begrotingsakkoord is een enveloppe voor duurzaamheid gevormd. De nog vrijstaande middelen voor 2013 (155 miljoen) worden ingezet ter dekking van dit deelakkoord. Over de inzet van de beschikbare middelen vanaf 2014 wordt later besloten.

Kasschuif 2013–2014.

Binnen de sociale zekerheid is een kasschuif mogelijk als de uitvoering van regel 5 niet in 2013 kan worden vormgegeven, maar in 2014 met terugwerkende kracht.

Naar boven