Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333403 nr. 14

33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET

Ontvangen 14 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XXXI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXXIa

De Wet bankenbelasting wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9, eerste lid, wordt «€ 20 000 000 000» vervangen door: € 10 000 000 000.

B

In artikel 9, tweede lid, wordt «€ 20 000 000 000» vervangen door: € 10 000 000 000.

Toelichting

Dit amendement beoogt door middel van een halvering van de vrijstelling, dat de bankenbelasting ook daadwerkelijk van een substantieel deel van de Nederlandse banken wordt geheven waarbij tevens de uitvoeringslasten voor de belastingdienst en voor de belastingplichtigen worden meegewogen. Hierdoor wordt concurrentievervalsing in Nederland vermeden en wordt de maatregel van opslag bij excessieve beloning effectiever.

Van Vliet