33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Nr. 43 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24

Ontvangen 16 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

K

Aan artikel 10b.1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Artikel 8.12 vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Toelichting

Op grond van dit amendement wordt aan de in het wetsvoorstel opgenomen werkbonus een horizonbepaling verbonden, op grond waarvan de werkbonus behoudens nadere wetgeving per 1 januari 2020 vervalt.

De indiener sluit hiermee aan bij de fiscale agenda van staatssecretaris Weekers1, waarin beschreven wordt dat het voor de hand ligt een horizonbepaling op te nemen voor de duur van de regeling voor zover grondslagversmallers en heffingskortingen het karakter hebben van een belastinguitgave. Tegen het verstrijken van de horizonbepaling in 2020 kan opnieuw een afweging gemaakt worden of aan de werkbonus opnieuw prioriteit wordt gegeven.

Dijkgraaf


X Noot
1

De Fiscale Agenda, Naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel, 14 april 2011.

Naar boven