33 401 Homogene Groep Internationale Samenwerking 2013 (HGIS-nota 2013)

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2012

Hierbij bied ik u de jaarlijkse Decemberbrief aan. Met deze brief wordt u geïnformeerd over kasmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire wet bij Najaarsnota binnen de beschikbare middelen voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

Onderstaand overzicht betreft de voornaamste budgettaire ODA-mutaties binnen de begroting Buitenlandse Zaken sinds de Najaarsnota. De genoemde mutaties hebben betrekking op de uitgaven en worden verwerkt in de Slotwet.

Artikel

Bedrag (EUR)

2.5 Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde

-12,5 mln

2.6 Effectieve humanitaire hulp

9,5 mln

5.3 Gelijke rechten en kansen voor vrouwen

3 mln

Toelichting ODA- en overige mutaties:

Artikel 1.1.

Nederland heeft in december een nooddonatie van EUR 1 mln gedaan aan het Special Court Sierra Leone.

Artikel 1.2

Uit dit artikel wordt EUR 3 mln overgeheveld naar het ministerie van OCW ten behoeve van de tegemoetkoming in de frictiekosten reorganisatie Radio Nederland Wereldomroep. Dekking vindt plaats uit artikel 2.5.

Artikel 2.5

Op dit artikel vindt een verlaging plaats van EUR 12,5 mln. Dit is een saldo van een aantal verhogingen en verlagingen. De verlagingen worden veroorzaakt door het niet doorgaan van de betaling aan het Law and Order Trust Fund for Afghanistan (EUR 10 mln) en het opschorten van de sectorale begrotingssteun aan Rwanda (EUR 5 mln). Daarnaast is er een verhoging van EUR 2,5 mln voor het VN Peacebuilding Fund vanwege een hogere liquiditeitsbehoefte.

Artikel 2.6

Op dit artikel wordt EUR 9,5 mln meer uitgegeven vanwege bijdragen aan noodhulp in Mali (via UNHCR), Niger (via het World Food Programme), Oost-Congo (via UNHCR) en Haïti (vanwege de orkaan Sandy, via het Nederlandse Rode Kruis).

Artikel 5.3

Dit artikel wordt verhoogd met EUR 3 mln vanwege een extra Algemene Vrijwillige Bijdrage aan UNWOMEN van EUR 2 mln en een bijdrage van EUR 1 mln aan het VN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence Against Women.

Artikel 8.1

Op verzoek van UNESCO betaalt Nederland in 2012 een deel van de verwachte contributie voor 2013. Zodra de definitieve contributie is vastgesteld, wordt het reeds betaalde deel verrekend.

Artikel 11.

Op dit artikel vindt mogelijk een overschrijding plaats samenhangend met vastgoedtransacties.

Naar boven