33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 maart 2013

Mede namens de minister van Veiligheid & Justitie bied ik u hierbij het jaarverslag aan van de Centrale Deskundigencommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen over de jaren 2011 en 2012.1

In de verslagperiode zijn drie meldingen van late zwangerschapsafbreking ontvangen; er is bij de commissie geen melding van levensbeëindiging bij pasgeborenen gedaan. In het vorige gecombineerde jaarverslag over 2009 en 2010 heeft de commissie zich uitgelaten over mogelijke verklaringen voor het beperkte aantal meldingen. Ook in dit jaarverslag komt dat onderwerp aan de orde.

Momenteel vindt een evaluatie plaats van de huidige Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen. Deze evaluatie zal komende zomer worden afgerond. Zodra de resultaten hiervan beschikbaar zijn, zal ik uw Kamer hiervan op de hoogte stellen.

Erop vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven