33 400 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

Nr. 106 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 mei 2013

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het G4-standpunt over de maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en wetswijzigingen bijzondere bijstand, d.d. 8 maart 2013. Per brief, d.d. 5 april 2013, heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid mij om reactie gevraagd. In reactie op deze brief kan ik aangeven dat wij het standpunt van de G4, zoals dat van alle belangrijke stakeholders, zullen meenemen in de uitwerking.

De G4 vragen ondermeer om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van zowel de maatregelen ten aanzien van de bijzondere bijstand als de langdurige zorg. Bij de uitwerking van de maatregelen ten aanzien van de bijzondere bijstand zal ik nader ingaan op de praktische consequenties die dit voor gemeenten heeft. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel WWB maatregelen in september bij uw Kamer ingediend.

Voor wat betreft de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten geldt dat Staatssecretaris Van Rijn momenteel de hervormingen van de langdurige zorg in overleg met betrokken partijen uitwerkt. Staatssecretaris Van Rijn heeft uw Kamer een brief gestuurd met de hoofdlijnen van deze hervorming.

Ten slotte zal ik op korte termijn samen met Staatssecretaris Van Rijn in gesprek treden met de wethouders van Zorg en Armoedebeleid in Amsterdam over de voorgenomen maatregelen op dit terrein en over de manier waarop men daar in Amsterdam mee wil gaan werken.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven